Sjöbergpriset för nya cancerbehandlingar

Sjöbergpriset för nya cancerbehandlingar

Det första priset baserat på affärsmannen Bengt Sjöbergs miljarddonation går till två amerikaner och forskning om tyrosinkinashämning och checkpoint-blockad.

14 feb 2017, kl 11:20
0

Annons

James Allison. Foto: The University of Texas MD Anderson cancer center.

Tony Hunter. Foto: Joe Belcovson, Salk institute for biological studies.

Amerikanerna Tony Hunter och Jamas Allison blir de första mottagarna av Sjöbergpriset på totalt en miljon dollar, motsvarande nästan nio miljoner kronor. Priset instiftades så sent som förra året i samband med att affärsmannen Bengt Sjöberg donerade två miljarder kronor till en nystartad stiftelse, Sjöbergstiftelsen, med syfte att stimulera den framtida cancerforskningen. Bengt Sjöberg gick bort tidigare i år i lungcancer.

De båda pristagarna får priset för sin forskning där de kommit fram till olika sätt att angripa cancerceller, vilket gett upphov till nya typer av läkemedel.

James Allison, verksam vid The University of Texas, har ägnat sig åt att förstå hur T-cellerna aktiveras och hur dessa kan fås att angripa cancerceller på ett effektivt sätt. Genom att studera T-cellsaktiveringen i detalj har han kunnat klarlägga att det inte bara krävs att antigen på cancercellen binder till T-cellsreceptorn och hjälpreceptorn på T-celler, utan att även en tredje receptor är inblandad i aktiveringen. Receptorn, med namnet CTL-4, fungerar som en broms för T-cellsaktiveringen vilket gör att när den binder till strukturer på cancercellen bromsas T-cellsaktiveringen upp med resultat att cancercellerna undkommer immunsystemet.

James Allison insåg att T-cellerna kunde aktiveras igen genom att blockera CTL-4. Denna upptäckt kallas checkpoint-blockad och har lett fram till flera cancerläkemedel bestående av monoklonala antikroppar som blockerar CTL-4. Den första av dessa var ipilimumab, med läkemedelsnamnet Yervoy, och godkändes i USA och Europa år 2011 för behandling av spritt melanom.

Tony Hunter å sin sida har fokuserat på händelser inuti cellen som leder till att den omvandlas till en cancercell. Det var redan känt att så kallade onkovirus tillverkar vissa protein, T-antigen, som kan omvandla vanliga celler till tumörceller. Men man visste inte exakt vad det var T-antigenet gjorde.

Efter en rad experiment kunde Tony Hunter, som är verksam vid Salk Institute i Kalifornien, visa att T-antigenet satte på en fosfatmolekyl på aminosyran tyrosin. I och med denna fosforylering ändras formen och funktionen på det protein aminosyran ingår i, vilket leder till omvandlingen till cancerceller. Genom att blockera enzymet tyrosinkinas stoppas omvandlingen av normala celler till cancerceller. Denna upptäckt gav upphov till en ny klass cancerläkemedel med namnet tyrosinkinashämmare. En av de tyrosinkinaskhämmare Tony Hunter upptäckte utvecklades sedan till läkemedlet imatinib, med läkemedelsnamnet Glivec.

Tony Hunter var dock inte ensam i sin forskning, utan även årets Scheelepristagare, Charles Sawyers, har haft stor betydelse för förståelsen av tyrosinkinashämning och utvecklandet av imitinib. Scheelepriset delas ut av Apotekarsocieteten.

Liksom ipilimumab har imatinib inneburit en helt ny och mer effektiv behandling av cancer. För imatinibs del har betydelsen varit störst vid behandling av kronisk myeloisk leukemi men även vid gastrointestinal stromacelltumör och vid spridd icke småcellig lungcancer.

Sjöbergpriset finansieras av Sjöbergstiftelsen och delas ut av Kungl. Vetenskapsakademin. Prissumman på totalt 1 miljon dollar delas lika mellan James Allison och Tony Hunter, där 100 000 dollar ett personligt pris medan resten, 900 000 dollar, utgörs av anslag för framtida forskning.

Utdelningen av Sjöbergpriset sker den 31 mars och Scheelepriset delas ut den 16 november.