Riksrevisionen kritiserar omregleringen

Utformningen av handelsmarginalen och kostsamma it-lösningar är
några av delarna i omregleringen som få skarp kritik av Riksrevisionen.
Enligt en rapport har omstruktureringen präglats av stor osäkerhet.

28 okt 2010, kl 13:23
0

Annons

Riksrevisionen har på eget initiativ granskat omregleringen av apoteksmarknaden. En granskning som resulterat i en rapport som innehåller en hel del kritik av hur processen genomfördes. Enligt rapporten, som presenterades på onsdagen, skapade regeringen osäkra spelregler som drabbat de nya aktörer som ger sig in i marknaden.

Framför allt har formen för hur omregleringen genomförts drabbat småföretagare, inte minst på grund av de dyra receptexpeditionssystemen.
– Regeringen hade kunnat arbeta mer för att uppnå målet med mångfald på apoteksmarknaden vad gäller just småföretagare som vill starta på egen hand, säger utredaren Monica Rupprecht Hjort.

I rapporten skriver Riksrevisionen att regeringen inte utrett vissa rättsliga frågor ordentligt innan marknaden utsattes för konkurrens. Det kan leda till att det uppstår ett antal juridiska tvister i efterhand. Som ett exempel nämner utredningen att det inte går att överklaga de beslut som Apotekens Service AB fattar om it-system som apoteken investerat i. Detta anser Riskrevisionen är allvarligt eftersom ett tillstånd att driva apotek är helt beroende av ett godkänt it-system. Regeringen rekommenderas att se över reglerna så att det blir möjligt att överklaga besluten.

Ytterligare kritik handlar om principerna som fastställer apotekens ersättning för sina tjänster som enligt rapporten varken är tydliga eller lämpliga i nuvarande form. Otydligheten minskar incitamentet att träda in på marknaden eller öppna fler apotek. Prissättningsmodellen kan på sikt också leda till för hög tillgänglighet och därmed höga kostnader för staten och skattebetalarna, eller för låg tillgänglighet så att målen med reformen inte uppfylls.

Riksrevisionen ser också att det finns risker att tillgängligheten på apotek i glesbygd kommer att försämras och har bett ett antal forskare att komma med förslag för hur detta kan undvikas.
– Man kan tänka sig en prisdifferentiering mellan tätort och glesbygd som skulle kunna byggas in i en förändrad prissättningsmodell, säger Monica Rupprecht Hjort.

Socialminister Göran Hägglund tonar i en kommentar till Dagens Nyheter ner kritiken.
– Det har varit många svåra avväganden men i ljuset av hur det nu ser ut på apoteksmarknaden anser jag att vi lyckats väl, säger Göran Hägglund.