Ny plan ska styra upp läkemedelsanvändningen

Möjliggör
generisk förskrivning och låt landstingen följa upp enskilda klinikers förskrivning. Ändra basen för finansiering och låt patienter
betala en avgift på apoteket. Förslagen är många i den handlingsplan som
SKL och socialdepartementet tagit fram för att styra upp läkemedelsanvändningen i landet.

4 mar 2009, kl 11:07
0

Annons

I samband med att regeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL, förhandlade om kostnaderna för läkemedelsförmånen 2008 tillsattes också en arbetsgrupp med uppgift att se över landstingens läkemedelsanvändning. Arbetsgruppen, som nu arbetat i ett år med uppdraget, har bestått av tjänstemän från SKL och socialdepartementet.

I handlingsplanen finns flera åtgärder som ska öka kvaliteten på läkemedelsanvändningen. Bland annat anser arbetsgruppen att de ändringar som föreslås i patientdatalagen ska bli verklighet.
? Om man driver igenom de förändringarna blir det möjligt för landstingen att se enskilda patienters uttag av läkemedel. Landstingen ska inte följa den enskilda patienten, men kan använda uppgifterna aggregerat och se på kliniknivå hur väl kliniken eller enskilda läkare följer nationella riktlinjer, säger Magnus Thyberg på SKL.
Underlag till en ny patientdatalag finns hos departementet, men ännu finns inget färdigt lagförslag.
?Det är ett mycket viktigt steg för att öka kvaliteten som jag tycker socialdepartementet borde prioritera, säger Magnus Thyberg.

Arbetsgruppen konstaterar också att själva grunderna för hur läkemedelsförmånen finansieras måste ses över. Dagens system, där SKL och regeringen förhandlar om kostnaderna för ett eller två år i taget, innebär stora problem för landstingen.
? Om man tänker sig att läkemedel ändå ska vara en del av hela hälso- och sjukvården är det inte ett rimligt system som man har idag, säger Magnus Thyberg.
I ett första steg föreslår arbetsgruppen att det blir tydligare ramar kring förhandlingarna och längre tidsperspektiv. Men som en slutgiltig lösning ser de helst att man tar fram ett system där läkemedel finansieras via landstingsskatten.

För att öka kostnadskontrollen på läkemedel har arbetsgruppen också föreslagit att landstingen ska få samma möjlighet att följa upp privata vårdenheters läkemedelsförskrivning som de har för de offentliga. Enligt Socialstyrelsen är privatläkare mindre följsamma till förskrivningsrekommendationer, och kostnaden för det hamnar centralt hos landstingen. Arbetsgruppen vill också att TLV ska få ett utökat ansvar och göra hälsoekonomiska analyser av alla läkemedel, inte bara de som är inom förmånen utan också de läkemedel som används inom slutenvården.

Andra förslag från arbetsgruppen är att man ska inför generisk förskrivning, först frivilligt och sedan obligatoriskt, och att man ska inför en expeditionsavgift när patienter hämtar ut läkemedel.
? Det förslaget är lite kontroversiellt och måste diskuteras, men vi tror att patienter hämtar ut mer läkemedel än de använder på grund av att det är gratis. Och att läkemedel hämtas ut och sedan hamnar oanvända på hyllan är väldigt onödigt, säger Magnus Thyberg.