Annons
NT-rådet förespråkar remdesivir mot covid-19
Foto: Istock

NT-rådet förespråkar remdesivir mot covid-19

Användningen av remdesivir till vissa covid-19-patienter får nu stöd av en rekommendation från NT-rådet.

19 nov 2021, kl 11:33
0

Annons

NT-rådet rekommenderar remdesivir i vården av måttligt till svårt sjuka patienter med covid-19. Det framgår av ett nytt beslut där NT-rådet för första gången tagit ställning till en covid-19-behandling.

Kan ge snabbare återhämtning

Det antivirala infusionsläkemedlet Veklury (remdesivir) var det första läkemedel som fick EU-godkännande mot covid-19. Godkännandet gäller behandling av covid-19 hos vuxna och barn från 12 års ålder med lunginflammation som kräver syrgastillskott, men ej respiratorvård.

Covidvården i Sverige har i varierande omfattning använt Veklury sedan läkemedlet blev tillgängligt, men regionerna har inte haft en tydlig gemensam linje att följa. Detta eftersom behandlingen tidigare inte blivit utvärderat av nationernas gemensamma organ för införande av nya terapier, NT-rådet.

Nu har NT-rådet gjort en sådan utvärdering efter att först ha beställt en hälsoekonomisk värdering av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Som Läkemedelsvärlden rapporterat kom TLV fram till att behandling med Veklury är kostnadsbesparande. Det beror främst på att det i den utpekade patientgruppen minskar behovet av intensivvård. Att lägga till Veklury till standardbehandling sparar enligt värderingen mellan 17 000 och 34 000 kronor per patient.

Rekommenderar remdesivir

På grundval av TLV:s utlåtande anser NT-rådet att regionerna bör använda läkemedlet. Användningen ska enligt rekommendationen följa riktlinjerna i det nationella vårdprogrammet för covid-19.

Veklurys aktiva substans remdesivir är en nukleotidanalog som har hög antiviral aktivitet mot rna-virus. Genom att hämma ett enzym bromsar läkemedlet virusförökningen.

I en randomiserad, dubbelblind fas III-studie med drygt 1 000 deltagare jämförde forskarna Veklury med placebo som tillägg till standardbehandling hos vuxna sjukhusinlagda patienter med covid-19. Det primära utfallsmåttet var tid till återhämtning fram till dag 29 efter randomisering. Återhämtning definierades som att bli utskriven från sjukhus eller att vara på sjukhus men inte längre behöva pågående medicinsk vård.

Mediantiden till återhämtning var 10 dagar i Veklury-gruppen jämfört med 15 dagar i placebo-gruppen.

NT-rådet bedömer behandlingseffekten som måttlig. Rådet påpekar att det är osäkert hur omhändertagandet av covid-19-patienter i Sverige kommer att se ut i framtiden. Hur många vårddagar som varje patient kommer att behöva har avgörande betydelse för hur kostnadseffektivt Veklury är. Men enligt TLV har läkemedlet marginalerna på sin sida och osäkerheten ligger framför allt i hur stor kostnadsbesparingen blir.