Annons

Nepi besvarar kritiken om studien om kalciumantagonister

Torsdag den 12 september publicerade Läkemedelsvärlden en artikel med kritik mot en ny Nepi-studie om kaliciumantagonister. Författarna har bett att få besvara kritiken vilket de gör nedan.

23 sep 2002, kl 16:43
0

"En NEPI-studie, som snart publiceras i Pharmacoepidemiology and Drug Safety och som finns tillgänglig på NEPI:s hemsida, tyder på att kalciumantagonistbaserad hypertoniterapi medför en högre total och kardiovaskulär mortalitet än behandling med andra antihypertensiva. Studien är observationell och har de förtjänster och brister som sådana studier har. Vi vill här bemöta den kritik några distriktsläkare nyligen framfört.

Nära nog alla observationella studier har problem med frågan om de jämförda grupperna var lika från början. Man brukar hantera detta med att justera för skillnader i ålder, könsfördelning, rökvanor, tidigare sjukdomar med mera, och man kan också utesluta individer med avvikande riskmönster ur analysen. Vi använde båda metoderna utan att de påverkade utfallet.

Jan Håkansson (JH) ifrågasätter vårt motiv att välja de två vårdcentraler som var med i studien. Dessa två har länge haft vetenskapligt utvärderade program för handläggning och uppföljning av hypertoni och är välrenommerade inom svensk primärvård. Detta bör garantera att data håller hög kvalitet.

Anders Hernborg pekar på att patienter som fick kalciumantagonister kan ha haft sämre prognos från början. Vi har både i artikeln och i föregående stycke beskrivit hur detta hanterades genom justering och uteslutning. AH nämner därtill att medicineringen kan ha förändrats under uppföljningstiden. Vi tar även upp detta i artikeln och konstaterar att det i så fall torde leda till att mortalitetsskillnaderna underskattas.

Enligt JH borde vi ha nämnt att en de av två metaanalyser som vi hänvisat till (båda i samma nummer av Lancet) tydde på ett gynnsammare utfall för kalciumantagonister avseende stroke än för jämförande terapi. Det kan vi hålla med om, men man måste då också notera att denna skillnad inte framkom i den andra metaanalysen. Framför allt: båda metaanalyserna visade ett ogynnsammare utfall avseende både hjärtinfarkt och hjärtsvikt och därmed också för kardiovaskulära risker sammantagna. Den intresserade kan därtill hänvisas till NEPI-rapporten Patientnytta och patientrisker vid blodtrycksbehandling med kalciumantagonister ? En litteraturöversikt.

Rickard Viberg tycker att vi är ovederhäftiga och inte gör objektiva bedömningar. JH tycker att vi har förutfattade meningar. Låt oss bara konstatera att studien genomfördes på vanliga primärvårdspatienter i en vanlig behandlingssituation. Metodens begränsningar är beskrivna och hanterade på gängse sätt. Vår iakttagelse, som tyder på en icke ringa överdödlighet hos kalciumantagonistbehandlade hypertoniker stämmer väl med flera tidigare studier, såväl randomiserade prövningar som observationella studier. Vår slutsats att dessa medel inte lämpar sig som förstahandsmedel vid hypertoni tycks vi vara överens om, åtminstone med AH och JH. Så vad är problemet?"

Gunnar Lindberg

Ulf Lindblad

Bent Löw-Larsen

Juan Merlo

Arne Melander

Lennart Råstam