Annons

Statiner inte bara för hjärtat

Allt fler studier visar att låga kolesterolnivåer också ger en minskad risk att drabbas av Alzheimers sjukdom och ben-skörhet. Statinernas visade effekt vid Alzheimer har lett till intensiv forskning på området.

23 sep 2002, kl 15:18
0

Förhöjda kolesterolvärden är inte enbart en riskfaktor för hjärtkärlsjukdom utan har på senare år visat sig innebära en ökad risk även för demens och benskörhet.
Sambandet mellan kardiovaskulära riskfaktorer och Alzheimers sjukdom är idag ett av de mest aktiva områdena inom Alzheimerforskningen. Studierna kring benskörhet har däremot visat ett mer oklart samband.

Visar skyddande effekt
Tre nya studier som presenterades på den stora Alzheimerkongressen i Stockholm i juli bekräftar resultaten från tidigare epidemiologiska studier som indikerat ett samband mellan statiner och minskad risk för sjukdomen. Den nya forskningen ger också vissa förklaringar till varför och hur dessa läkemedel kan påverka cellulära processer som orsakar Alzheimers sjukdom.
I en studie i Boston, USA, reducerade statiner den relativa risken att utveckla Alzheimers sjukdom med 39 procent. Studien omfattade 895 alzheimerpatienter och 1 483 familjemedlemmar till alzheimerpatienter. Med ett detaljerat frågeformulär samlade forskarna information om diet, ålder kön, utbildning, tidigare sjukdomar och läkemedelsbehandling.
Studien är den största hittills som undersökt sambandet och den första studien som inkluderat patienter från Afrika.
Forskarna som gjort studien menar att statiner är den enda kolesterolsänkande behandling som visar en signifikant skyddande effekt.

Förklarar statineffekten
En studie som gjorts i London pekar på biokemiska mekanismer som kan stå för statinernas skyddande effekt. I cellkultur hittade forskarna samband mellan statiner, kolesterolnivåer och produktionen av beta-amyloid som aggregerar till de skadliga plack som orsakar Alzheimers sjukdom. Forskarna fann att användning av statiner för att reducera kolesterolnivåer drastiskt sänkte produktionen av beta-amyloid. Tidigare har forskargruppen visat att ökat cellulärt kolesterol ökar bildning av beta-amyloid.
Även japanska forskare har studerat effekten av statiner på beta-amyloid. De fann att statiner i cellkultur reducerade produktionen av beta-amyloid och att reduktionen var direkt proportionell till statindosen.
Kosten har betydelse
Resultaten av en stor finsk studie bekräftade betydelsen av att sänka riskfaktorer som högt blodtryck och högt kolesterol. Miia Kivipelto vid universitetet i Kuopio i Finland menar att dessa riskfaktorer är lika viktiga som genetiska. Hon har tillsammans med sina kolleger gjort en studie på 1 449 patienter som har följts av finska epidemiologer sedan 1972.
Miia Kivipelto har kommit fram till att individer som har den så kallade Alzheimergenen har omkring dubbelt så stor risk än andra att utveckla sjukdomen. Men om dessa personer också har högt blodtryck löper de fem gånger högre risk att utveckla Alzheimer sjukdom och om de dessutom har höga kolesterolvärden är risken åtta gånger högre än friska personer utan genetisk riskfaktor.
Miia Kivipelto tror att det är mer effektivt att förebygga sjukdomen med fettsnål mat än att behandla den.
? Att sätta in behandling när sjukdomen redan har visat sig har kanske inte lika stor effekt eftersom det redan finns mycket förändringar i hjärnan, säger hon.
?Men å andra sidan kan statiner ha andra gynnsamma effekter och för de som redan har höga kolesterolnivåer är det naturligtvis viktigt att behandla med statiner. Blivande randomiserade studier får visa om statiner har någon roll i behandlingen av Alzheimers sjukdom.

Osäker påverkan på benskörhet
Statinerna hämmar samma biokemiska nedbrytningsväg som aminobisfosfonater och därför har man antagit att läkemedelsgruppen kan ha en gynnsam effekt även på osteoporos.
Tidiga lovande resultat av djurstudier och ett par observationsstudier stödde sambandet mellan statinanvändning hos äldre och minskning av risk för höftfrakturer. Dessa observationer har dock inte bekräftats i randomiserade studier.
Birgitta Gerne