Annons
Narkolepsiläkemedel kan förbättra minnet

Narkolepsiläkemedel kan förbättra minnet

Studie visar att det centralstimulerande läkemedlet modafinil som används vid narkolepsi kan förbättra närminnet hos personer med depression.

17 jan 2017, kl 11:11
2

Annons

Depression är ett av världens största hälsoproblem. Globalt uppskattas 350 miljoner människor i alla åldrar lida av depression enligt Världshälsoorganisationen, WHO. I Sverige är punktprevalensen 5 procent, det vill säga vid ett givet tillfälle är omkring 1 av 20 personer drabbade av klinisk depression.

Kognitiv störning, som till exempel minnesstörning och koncentrationssvårigheter är vanliga symtom vid depression. Behandlingen fokuserar vanligtvis på själva depressionen, och inte på de kognitiva störningarna specifikt.

Forskare vid universitetet i Cambridge har nu undersökt om modafinil, ett läkemedel som används vid narkolepsi, även kan fungera minnesförbättrande för personer med depression. Deras studie publiceras i den vetenskapliga tidskriften Biological Psychiatry: CNNI.

I en dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad studie ingick 60 patienter mellan 18 och 65 år. Inklusionskriterier för deltagarna var att de under de senaste tre åren skulle ha haft en diagnostiserad depression, och att de vid tiden för studien skulle ha ett återfall i sjukdomen.

Det fanns en rad exklusionskriterier, bland annat andra psykiatriska diagnoser, hjärnskador, utvecklingsstörning, en viss typ av läkemedelsbehandling mot depression, graviditet och njur- eller leversjukdom.

Av deltagarna stod 48 på farmakologisk behandling mot depression, där de vanligaste behandlingarna var citalopram, venlafaxin och sertralin. Studien pågick mellan november 2014 och november 2015.

Deltagarnas kognitiva funktioner testades före och efter intervention. Funktioner som testades var förmåga att planera, koncentrationsförmåga och arbetsminne (korttidsminne, till exempel att direkt minnas ett telefonnummer innan man skrivit ner det) och episodiskt minne (närminne, till exempel vad man gjorde i går eller i julas).

En vecka efter de första testerna fick deltagarna komma till en forskningsmottagning. Hälften av gruppen fick modafinil 200 mg och andra hälften placebo. Två timmar efter att de fått läkemedlet/placebo testades deras kognitiva förmågor.

Resultatet visade att de som fått modafinil klarade testen signifikant bättre vad gällde arbets- och episodiskt minne. Ingen skillnad kunde ses i koncentrationsförmåga och planeringsförmåga.

Forskarna bakom studien skriver att de är de första att undersöka effekten av modafinil på depression. De diskuterar de möjliga mekanismerna bakom substansens effekter, och skriver bland annat att det förbättrade närminnet skulle kunna bero på nerukemiska förändringar i hippocampus. Modafinil har visat sig öka blodcirkulationen till hippocampus hos friska försökspersoner i en tidigare studie.

Mer forskning behövs nu för att studera hur modafinil fungerar under en längre tidsperiod och i kombination med psykologisk behandling mot kognitiv dysfunktion relaterad till depression, skriver forskarna.

2 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Anidepressivat Brintellix fick inte förbättrad kognition godkänd av FDA. Kognitionsförbättrare har haft problem att dokumentera sin effekt länge nu. Bl.a AstraZeneca misslyckades dokumentera effekt på en nikotinlikt preparat på kognitionen. Nikotinlika preparat kan misslyckas påvisa effekt hos rökare, som får viss prokognitiv effekt. Kognition eller tankeförmåga är komplext och omfattar många olika saker, som närminne, koncentrationsförmåga, problemlösning och exekutiv förmåga mm.

  2. Kanske någon av er känner någon, som tvivlar på sin kognitiva förmåga. Att testa den är komplext och kräver klinisk psykolog. Det finns ett test på nätet, som man kan göra själv och som ger nästan identiskt resultat som ett proffs-test. Testet heter Test My Brain och tar ganska lång tid att göra.

    https://testmybrain.org/