Annons
Vill utöka vaccinationsprogrammet

Vill utöka vaccinationsprogrammet

Läkare har studerat infektionsfall hos barn mellan 2008 och 2013, och konstaterar att utökade vaccineringar skulle minska behovet av sjukhusvård.

16 jan 2017, kl 12:03
0

Annons

Samtidigt sammanställer Folkhälsomyndigheten precis nu en utredning om huruvida vaccin mot rotavirus följer de lagstadgade kraven för att införas i det allmänna barnvaccinationsprogrammet.

Läkarnas studie presenteras som en originalstudie i Läkartidningen.

Barnvaccinationsprogrammet inleddes på fyrtiotalet med en rekommendation om att barn under 15 år skulle vaccineras gratis mot difteri. Senare tillkom vaccin mot polio och mässling.

I dag erbjuds alla barn vaccination mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, mässling, påssjuka, röda hund samt infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ b och pneumokocker. Flickor erbjuds även vaccination mot HPV, humant papillomvirus.

I Stockholms läns landsting ges även vaccin mot rotavirus sedan 2014.

Läkarna har studerat infektionsfall per ”epidemiår”, 1 juli – 30 juni, för att ringa in vinterhalvåret som är högsäsong för många infektionssjukdomar. De infektioner som helt dominerar, konstaterar läkarna, är rotavirus, vattkoppor och influensa. Det är alla tre sjukdomar som är möjliga att vaccinera mot.

I länder där man har infört vaccination mot vattkoppor och rotavirus, som USA och Australien, har behovet av sjukhusinläggning minskat signifikant i och med vaccinering, skriver läkarna.

Sedan vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund introducerades, och senare Haemophilus influenzae typ b, har mässling med dess allvarliga komplikationer utrotats i Sverige, och röda hund och bakteriella hjärnhinneinflammationer har minskat kraftigt.

I en systematisk översikt från 2013 beräknas att tre fjärdedelar av tidigare dödsfall i bakteriell hjärnhinneinflammation förebyggs med vaccin mot Haemophilus influenzae typ b och pneumokocker, framgår i artikeln.

Skribenterna i Läkartidningen avslutar med att skriva att då ett utökat vaccinationsprogram som inkluderar influensa, vattkoppor och rotavirus skulle fortsätta att bidra till minskad sjuklighet och minska behovet av sjukhusvård, borde detta beaktas ”inför framtida prioriteringar”.

Folkhälsomyndigheten arbetar just nu med en utredning om det vaccin som finns mot rotavirus uppfyller smittskyddslagens krav på vaccin som ingår i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Utredningen har varit ute på remiss hos bland annat landsting och kommuner.

– Responsen har varit överväldigande positiv, säger Ann Lindstrand, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Enligt vad utredningen hittills hittat, uppfyller vaccinet de tre kraven: Effekt på sjukdomens spridning, etiska principer och samhällsekonomisk kostnadseffektivitet.

– Rotavirus orsakar stor sjukdomsbörda, främst hos småbarnen, säger Ann Lindstrand. Man har sett att vaccinet minskar sjukhusbördan avsevärt. Även om man bara vaccinerar de minsta barnen så ”sprids” skyddet även till större barn på till exempel förskolan.

Statens medicinsk-etiska råd, SMER, har konstaterat att det är en god risk-nytta-balans för vaccinet, berättar Ann Lindstrand. Vad gäller kostnadseffektiviteten är det solklart, säger hon.

– Det är beräknat att ge en vinst på omkring 120 miljoner kronor per år om man räknar med indirekta kostnader.

Beslut ska tas i myndighetens ledningsgrupp nästa vecka. Den 6 februari skickas underlaget till regeringen.