Annons

Många goda exempel som kan utvecklas

Ett av Apotekarsocietetens mål är att skapa opinion kring värdet av läkemedel i samhället. De livskvalitetshöjande och rentav livräddande effekter som modern läkemedelsterapi ofta åstadkommer hör man alltför sällan om i den mediala debatten. Men läkemedel kan göra ännu större nytta om deras användning förbättras. För att åstadkomma en utveckling i denna riktning bör farmacevter […]

20 jan 2006, kl 18:18
0

Annons

Ett av Apotekarsocietetens mål är att skapa opinion kring värdet av läkemedel i samhället. De livskvalitetshöjande och rentav livräddande effekter som modern läkemedelsterapi ofta åstadkommer hör man alltför sällan om i den mediala debatten.

Men läkemedel kan göra ännu större nytta om deras användning förbättras. För att åstadkomma en utveckling i denna riktning bör farmacevter utnyttjas i högre grad än idag inom ramen för vad som brukar benämnas klinisk farmaci. Ingen annan yrkesgrupp har så gedigen utbildning om läkemedel som apotekarna.

Det finns redan idag många goda exempel. Vid flera av de stora sjukhusen pågår verksamheter där apotekare bidrar med sina expertkunskaper, exempelvis vid behandling av barn, äldre samt njur- och cancersjuka. Apotekare och receptarier säkrar övergångar i läkemedelskedjan mellan olika vårdformer. I Jönköpings län medverkar apotekare med bedömning av itererade recept, som normalt ofta förnyas utan omprövning. Landstinget i Värmland har anställt en farmacie doktor som landets första läkemedelscoach, med uppgift att förbättra förskrivningen och läkemedelsanvändningen i länet.

Apotekare och receptarier inom såväl Apoteket som landstingen genomför också på många håll i nära samverkan med läkare och sjuksköterskor så kallade läkemedelsgenomgångar. Dessa utgör viktiga verktyg för att minska obefogad multimedicinering och läkemedelsrelaterade problem som biverkningar och interaktioner. De genomförs framför allt inom särskilda boendeformer för äldre, och vårdminister Ylva Johansson har sagt sig överväga en större satsning på verksamheten i den nationella utvecklingsplan för äldreomsorgen som väntas till våren.

Även internationellt finns många goda exempel på vad farmacevter kan tillföra i vårdkedjan. Den sämsta läkemedelsanvändningen bland äldre finns i regel hos de som bor i eget boende. En ny, framgångsrik farmacevtisk service för denna patientgrupp har utvecklats i Australien ?
läkemedelsgenomgångar i hemmet (Home Medicines Reviews). De utgör en process i flera steg, där allmänläkaren inledningsvis identifierar patienter med behov av genomgångar och utfärdar remisser till apotekare. Apotekaren går igenom patientens läkemedel och ger återkoppling till läkaren i form av en så kallad Medication Management Plan.

Patienten uppnår således en bättre användning av sina läkemedel och samarbetet mellan läkare, och apotekare ökar ? till gagn för alla. Patienternas läkemedelskostnader har dessutom i snitt minskat med 9,1 procent efter att dessa åtgärder genomförts.

Apotekare och receptarier som erbjuder tjänster inom klinisk farmaci efterfrågas idag allt oftare. Apotekarsocieteten har därför beslutat att stödja tillkomsten av ett magisterprogram i ämnet vid Uppsala Universitet (se LMV 6/04).

Målet är att sjukvårdens och samhällets ökade efterfrågan på kvalificerad farmacevtisk service ska kunna tillgodoses i framtiden.