Mål om online-försäljning av CBD till kammarrätten

Mål om online-försäljning av CBD till kammarrätten

Det blir första gången som ett ärende om CBD-produkter prövas i högre instans.

7 okt 2022, kl 09:30
0

Annons

Turerna kring det nederländska företaget Nordic trading groups onlineförsäljning av produkter som innehåller cannabidiol, CBD, till kunder med adress i Sverige fortsätter. Efter företagets överklagande av förvaltningsrättens dom, som gav motparten Läkemedelsverket rätt, har Kammarrätten i Stockholm nu beslutat att ta upp ärendet. Det är första gången en dom i förvaltningsrätten som handlar om Läkemedelsverkets CBD-beslut överklagas till kammarrätten.

– Förvaltningsrätten har prövat och avslagit flera sådana överklaganden tidigare, men ingen dom har ovanligt nog sedan blivit överklagad till kammarrätten. Det blir naturligtvis intressant att se vad domstolen kommer fram till, säger Martin Burman, senior tillsynsutredare på Läkemedelsverket.

Förbud att sälja vissa produkter med CBD

Det var i februari 2021 som Läkemedelsverket beslutade att förbjuda företaget att sälja vissa CBD-produkter. Det handlade bland annat om ”CBD  hampaolja”, ”CBD kapslar”, ”CBD tuggummi” och ”CBD-olja för hundar”. Förbuden förenades med ett löpande vite på en miljon kronor.

Anledningen till förbuden var att produkterna marknadsfördes och såldes med medicinska påståenden om att de kunde förebygga och behandla sjukdom. Enligt Läkemedelsverket ska produkterna därmed definieras som läkemedel vilket kräver godkännande och tillstånd enligt läkemedelslagen.

Företaget överklagade förbudet till förvaltningsrätten och hävdade att svenska regler inte ska gälla eftersom försäljningen skedde från Nederländerna. Det hänvisade till e-handelslagen som innebär att nationella regler i vissa fall inte får begränsa rätten att erbjuda online-tjänster inom EES. Företaget framförde också att produkterna inte ska klassas som läkemedel då de inte har egenskaper för att förebygga eller behandla sjukdom.

Förvaltningsrätten gick dock på Läkemedelsverkets linje, och bedömde att myndigheten har rätt att meddela förbud även vid denna typ av online-försäljning så länge de aktuella produkterna är läkemedel. Enligt förvaltningsrätten påverkar E-handelslagen inte krav på läkemedelsgodkännande vid denna typ av försäljning. Domstolen ansåg dessutom, precis som Läkemedelsverket, att produkterna ska räknas som läkemedel då företaget har marknadsfört dem som behandling mot sjukdom.

”Saknar vägledning”

I slutet av juni överklagade företaget förvaltningsrättens dom till kammarrätten, som nu alltså har meddelat prövningstillstånd i målet.

Företaget fortsätter att hävda att försäljningen faller inom ramen för e-handelslagen, samt att produkterna inte ska räknas som läkemedel. Dessutom anser det att det är viktigt att målet prövas av en högre instans.

Enligt företaget innehåller målet också flera svårbedömda rättsfrågor som saknar vägledning från någon form av prejudikatinstans. Detta vill Martin Burman inte kommentera.

– Det är klart att det rent generellt är viktigt att det finns vägledning av domstolarna i betydande frågor. Men jag kan inte säga något om just det här området i nuläget.

Kammarrätten uppger i ett mejl till Läkemedelsvärlden att domstolen inte kan ge något besked om när dess slutliga avgörande i målet kommer.

Prövningstillstånd

Kammarrätten kan ge prövningstillstånd i fyra fall:

  • När kammarrätten är tveksam till om förvaltningsrätten dömt rätt.
  • Om det behövs för att kammarrätten ska kunna bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt.
  • Om det är viktigt att kammarrätten prövar målet för att andra domstolar ska få vägledning inför framtida bedömningar av liknande frågor.
  • När det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet, till exempel att förvaltningsrätten har begått ett allvarligt fel i handläggningen.

Källa: Sveriges domstolar

Cannabidiol

Cannabidiol är ett ämne som utvinns från hampa. Det pågår i dag mycket forskning kring om substansen och dess medicinska effekter. Hittills har den bara visat sig vara effektivt för vissa specifika tillstånd. I Sverige finns två godkända läkemedel som innehåller CBD.

Cannabis sativa (hampa) innehåller även tetrahydrocannabinol, THC. THC ger hallucinogena effekter, medan CBD inte har de egenskaperna.

CBD-olja innehåller i vissa fall även THC och räknas då som narkotika. Försäljning eller innehav av sådana produkter kan därför vara olaglig. THC omfattas av narkotikalagstiftningen medan CBD omfattas av läkemedelslagstiftningen.

Källa: Läkemedelsverket

Föregående artikel Omega-3 minskade inflammation vid covid-19
Nästa artikel Coronametod kan spåra även andra virus