Domstol: Rätt att förbjuda online-försäljning av CBD

Domstol: Rätt att förbjuda online-försäljning av CBD

Förvaltningsrätten ger Läkemedelsverket rätt i att förbjuda ett nederländskt företag att sälja CBD i Sverige.

10 jun 2022, kl 11:21
0

Annons

Läkemedelverket hade rätt i att förbjuda ett nederländskt företag att sälja produkter innehållande cannabidiol, CBD, till kunder i Sverige. Detta trots att försäljningen skedde via internet från ett annat EU-land. Det konstaterar förvaltningsrätten och avslår därmed företagets överklagande. I och med detta kvarstår försäljningsförbudet.

CBD marknadsfördes som läkemedel

I februari 2021 beslutade Läkemedelsverket att förbjuda företaget Nordic trading group att sälja elva namngivna produkter, samt produkter oavsett namn, som innehåller cannabidiol till kunder med adress i Sverige. Det gällde bland annat ”CBD  hampaolja”, ”CBD kapslar”, ”CBD tuggummi” och ”CBD-olja för hundar”. Förbuden förenades med ett löpande vite på en miljon kronor.

Motiveringen var att produkterna marknadsfördes och såldes med medicinska påståenden om att de kunde förebygga och behandla sjukdom. Enligt Läkemedelsverket ska produkterna därmed definieras som läkemedel vilket kräver godkännande och tillstånd enligt läkemedelslagen.

Marknadsföringen skedde på den svenska hemsidan och andra hemsidor, samt på Youtube, Facebook och i ett reklamsamarbete på Instagram. Enligt Läkemedelverket handlade det dels om generella medicinska påståenden, men också specifika påståenden om effekter mot sjukdomar som till exempel psoriasis, tumörer, ångest och Alzheimers sjukdom. Det handlade också om medicinska effekter mot stress hos hundar och katter.

Företaget överklagade beslutet till förvaltningsrätten och hävdade att de svenska reglerna inte ska gälla eftersom försäljningen skedde från Nederländerna, och hänvisade till e-handelslagen. Den innebär att nationella regler i vissa fall inte får begränsa rätten att erbjuda online-tjänster inom EES.

Vidare framförde företaget att produkterna inte ska klassas som läkemedel då de inte har egenskaper för att förebygga eller behandla sjukdom.

Bedömer att Läkemedelverket har rätt

Enligt förvaltningsrätten har dock Läkemedelverket rätt att meddela förbud även vid denna typ av online-försäljning så länge de aktuella produkterna är läkemedel. E-handelslagen påverkar inte krav på läkemedelsgodkännande vid denna typ av försäljning, bedömer domstolen.

Förvaltningsrätten gör också samma bedömning som Läkemedelverket att produkterna ska räknas som läkemedel då företaget har marknadsfört dem som behandling mot sjukdom.

”Sammantaget står det klart att bolaget har bidragit till att skapa en bild hos den potentiella köparen om att CBD i allmänhet, och bolagets CBD-produkter i synnerhet, kan användas som medel för att behandla eller förebygga sjukdomar hos människor och djur”, skriver förvaltningsrätten i domen.

Företaget har också yrkat att vitesbeloppet borde sättas ned till 100 000 kronor, men förvaltningsrätten ger läkemedelverket rätt även på denna punkt.

Förvaltningsrättens dom kan överklagas till kammarrätten. Företaget har, förutom att överklaga det aktuella förbudet, också tidigare yrkat om så kallad inhibition. Det innebär att förbudet skulle skjutas upp fram tills att domstolen tagit ställning i målet. Detta ärende gick ända upp till Högsta förvaltningsdomstolen som inte meddelande prövningstillstånd i målet.

Flera liknande ärenden om CBD

Det var i april 2018 som Läkemedelsverket slog fast att CBD-oljor och andra CBD-produkter som såldes med medicinska påståenden är att betrakta som läkemedel.

Sedan dess har myndigheten drivit flera sådana ärenden. Till exempel gav förvaltningsrätten 2019 Läkemedelverket rätt i att förbjuda fem företag att sälja CBD-produkter. Knappt ett år senare förbjöd Läkemedelverket ytterligare två företag att sälja CBD-produkter på den svenska marknaden. Precis som i det nu aktuella målet var även dessa företag etablerade i Nederländerna.