Annons
Fler epilepsibehandlingar kopplas till autism
Foto: Istock

Fler epilepsibehandlingar kopplas till autism

Barn till kvinnor som tar vissa epilepsiläkemedel under graviditeten löper ökad risk för autism, enligt en studie.

13 jun 2022, kl 09:04
0

Annons

Det är sedan tidigare känt att barn till kvinnor som tar epilepsiläkemedlet valproat under graviditeten löper en ökad risk för autism eller andra störningar av den intellektuella utvecklingen. En stor nordisk registerstudie bekräftar nu detta, men visar också att samma risk kan finnas även när det gäller läkemedlet topiramat samt vissa kombinationer av epilepsiläkemedel. Studien har publicerats i Jama network.

Viktigt känna till risker med epilepsiläkemedel

Att fortsätta att ta sina epilepsiläkemedel under en graviditet är oftast viktigt då okontrollerade anfall kan vara skadligt för både kvinnan och barnet. I dag använder fem av 1000 gravida kvinnor epilepsiläkemedel och det är därför viktigt med exakt kunskap om vilka risker som finns med läkemedlen.

Tidigare studier har visat en tre- till femfaldig ökad risk för autism och andra störningar av den intellektuella utvecklingen hos barnet om mamman tar epilepsiläkemedlet valproat under graviditeten. Men hur riskerna ser ut när det gäller andra epilepsiläkemedel är fortfarande osäkra, trots att de ofta används.

Undersökte vanliga läkemedel

Syftet med den nu aktuella studien var att fylla kunskapsluckor för kvinnor som behöver använda epilepsiläkemedel under graviditeten. Forskarna har undersökt de tio mest använda enskilda epilepsiläkemedlen samt de fem mest använda kombinationsbehandlingarna.

I studien ingick registerdata om 4 494 926 barn födda i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige mellan åren 1996 och 2017. Av dessa var det 24 825 barn som föddes av kvinnor som hade löst in ett recept på epilepsiläkemedel under graviditeten. Forskarna, som kom från alla de nordiska länderna, studerade om dessa barn hade diagnostiserats med autism eller andra intellektuella funktionsnedsättningar. Medianåldern vid slutet av uppföljningen var åtta år.

Två till fyra gånger ökad risk

Studien bekräftar att det finns en ökad risk för autism och andra störningar av den intellektuella utvecklingen hos barnet om det har exponerats för valproat under fosterstadiet. I EU finns begränsningar för att använda detta läkemedel under en graviditet.

Studien visar nu också att det kan finnas liknande risker även med läkemedlet topiramat. Både valproat och topiramat är vanliga läkemedel mot epilepsi och migrän. Det sistnämna används också i behandling mot bipolär sjukdom. Enligt studien ökade risken desto högre doserna för dessa läkemedel var.

– Vi fann att barn till kvinnor med epilepsi som exponerats för topiramat eller valproat under graviditeten hade en två till fyra gånger ökad risk för autism och andra störningar av den intellektuella utvecklingen jämfört med barn som inte exponerats för några antiepileptika, säger chefsutredare för SCAN AED, Marte-Helene Bjørk i ett pressmeddelande. Hon är docent vid universitetet i Bergen och konsultneurolog vid Haukelands universitetssjukhus, samt ordförande för Bergen epilepsy research group som initierar studien.

Studien bekräftade också tidigare kända resultat om att lamotrigin, som är det mest använda läkemedlet vid epilepsi, inte var associerad med en ökad risk för autism och andra störningar av den intellektuella utvecklingen hos barnet. Inte heller levetiracetam, karbamazepin, oxkarbazepin, gapapentin, pregabalin, klonazepam och fenobarbital visade något samband med en ökad risk.

Kombinationer av två epilepsiläkemedel

För vissa kvinnor kan en kombination av epilepsiläkemedel vara nödvändig för att säkerställa att de inte får några anfall under graviditeten.

I studien såg forskarna att kombinationen av läkemedlen lamotrigin och valproat, ökade risken för störningar av den intellektuella utvecklingen hos barnen inom samma intervall som för behandling med endast valproat. Detsamma gällde för kombinationerna lamotrigin och topiramat, levetiracetam och karbamazepin samt lamotrigin och oxkarbazepin.

Den ökade risken sågs dock inte hos barn som föddes av kvinnor som hade använt en kombination av levetiracetam och lamotrigin. Enligt forskarna bör därför denna kombination undersökas ytterligare för säkerhet och effekt vid graviditet.

Enligt forskarna är studien tillräckligt stor för att undersöka sambandet mellan behandling med ett enda epilepsiläkemedel eller en kombinationsbehandling för mamman och störningar av den intellektuella utvecklingen hos barnet.

Vissa begränsningar

Studien hade dock vissa begränsningar. Bland annat nämner forskarna att de endast undersökte barn som överlevde förlossningen. Detta skulle kunna maskera fosterdödsfall orsakade av läkemedlen. De har inte heller tittat på fädernas eller annan familjs historia av störningar av den intellektuella utvecklingen.

Forskarna konstaterar också att de inte kan vara säkra på att kvinnorna faktiskt använde läkemedlen under den aktuella perioden eftersom de endast har undersökt dem som fick läkemedlen utskrivna.