Ny behandling tillgänglig mot svår lungcancer

Ny behandling tillgänglig mot svår lungcancer

Det nya läkemedlet sotorasib ingår nu i läkemedels-förmånen mot en viss typ av framskriden lungcancer.

31 aug 2022, kl 13:01
0

Tidigare i år godkände EU-kommissionen läkemedlet Lumykras (sotorasib). Det är en tablettbehandling som används för att behandla vuxna med icke småcellig lungcancer där tumörcellerna har en mutation i genen KRAS. EU-godkännandet gäller behandling av patienter vars cancer har denna KRAS-mutation och har spridit sig trots den systemiska behandling som först sätts in.

Nu har Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutat att Lumykras ska ingå i högkostnadsskyddet för denna patientgrupp.

Lumykras första målriktade terapin

Icke småcellig lungcancer är den vanligaste formen av lungcancer och drabbar varje år cirka 3 400 personer i Sverige. I mellan 11 och 14 procent av dessa fall finns en så kallad KRAS G12C-mutation i tumörcellerna som driver på cancerns tillväxt.

Som första linjens behandling rekommenderas dessa patienter för närvarande en kombination av cytostatika och immunterapi. Om lungcancern fortskrider trots denna behandling rekommenderas ett annat cytostatikum, men behandlingseffekten är ofta begränsad och överlevnaden kort. TLV bedömer sjukdomens svårighetsgrad för dessa patienter som mycket hög eftersom sjukdomen saknar bot och ger kraftigt försämrad livskvalitet.

Lumykras är det första målriktade läkemedlet mot den aktuella KRAS-mutationen. Den aktiva substansen sotorasib inaktiverar den muterade genen och hämmar därigenom celltillväxten i tumören.

Rimlig kostnad vid mycket svår sjukdom

Behandlingskostnaden med Lumykras för en patient är 61 000 kronor per månad. TLV har jämfört denna behandling med att i stället ge cytostatikabehandling med docetaxel som är betydligt billigare.

Det finns ingen studie som direkt jämför de båda behandlingarna. Därför har TLV gjort en indirekt jämförelse med hjälp av två studier, en om respektive behandling. Denna jämförelse visar att patienter som behandlas med Lumykras lever längre innan sjukdomen förvärras jämfört med patienter som får docetaxel och att den totala överlevnadstiden är längre med Lumykras. TLV uppskattar extrakostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår för Lumykras till cirka 1 miljon kronor. Det är en kostnad som anses rimlig vid tillstånd med mycket hög svårighetsgrad.

TLV noterar att det pågår studier om utökat användningsområde för Lumykras. Därför begränsar myndigheten subventionsbeslutet till det nuvarande godkända användningsområdet – ensam behandling av vuxna med framskriden icke småcellig lungcancer med KRAS G12C-mutation vars sjukdom har fortskridit efter tidigare behandling. Beslutet började gälla 26 augusti.