Lovande mot leukemi

Idelalisib gav patienter som fått återfall av kronisk lymfatisk leukemi bättre överlevnad jämfört med placebo.

20 Mar 2014, kl 08:21
0

Forskare har i en randomiserad, placebokontrollerad multicenterstudie undersökt läkemedelskandidaten idelalisib. De 220 patienterna i studien hade fått återfall av kronisk lymfatisk leukemi och kunde inte behandlas med cytostatika. De behandlades antingen med 150 mg idelalisib två gånger per dag eller placebo som tillägg till rituximab. Huvudeffektmåttet var progressionsfri överlevnad.

Resultaten visar att tilläggsbehandling med idelalisib gav patienterna en mycket bättre prognos. De patienter som fick placebo hade i median 5,5 månaders progressionsfri överlevnad. I idelalisibgruppen blev inte tillräckligt många patienter blivit sämre under uppföljningstiden på 14 månader för att ge ett mätvärde.

Efter tolv månader var överlevnaden 92 procent i idelalisibgruppen jämfört med 80 procent i gruppen som fick placebo. Däremot fick fler svåra biverkningar av de som behandlades med idelalisib som tilläggsbehandling, 40 procent, jämfört med 35 procent vid placebobehandling.

Studien är publicerad i tidskriften NEJM och är finansierad av Gilead.