“Huvudmännen ska inte utreda sig själva”

“Huvudmännen ska inte utreda sig själva”

Regeringen beslutade i dag att gå fram till riksdagen med förslaget om en ny myndighet mot forskningsfusk.

28 feb 2019, kl 15:24
0

Annons

I propositionen som skickas till riksdagen i nästa vecka föreslår regeringen en ny lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning. Den innebär att misstänkt oredlighet i forskning ska utredas av en ny nämndmyndighet som bör få Etikprövningsmyndigheten i Uppsala som värdmyndighet.

Oredlighet i forskning ska enligt lagförslaget definieras som ”en allvarlig avvikelse från god forskningssed i form av fabricering, förfalskning eller plagiering som begås uppsåtligen eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning”. Regeringen framhåller att det behövs ett nytt, tydligt och enhetligt regelverk om dessa frågor.

– Forskningshuvudmännen ska inte utreda sig själva. Detta är viktigt för trovärdigheten och rättssäkerheten. Ingen ska behöva tvivla på svensk forskning, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande.

Statliga universitet och högskolor, övriga statliga myndigheter, statliga bolag och stiftelser, kommuner och landsting, kommunala bolag, ekonomiska föreningar och stiftelser samt enskilda utbildningsanordnare ska vara skyldiga att anmäla misstankar om oredlighet i forskning till nämnden, i stället för att som idag utreda detta själv.

Nämnden ska pröva både ärenden som en forskningshuvudman har lämnat över och anmälningar om oredlighet som har kommit in till nämnden. Nämnden ska även få pröva frågor om oredlighet i forskning som den fått kännedom om på annat sätt. Nämndens beslut ska få överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Det föreslås också att det i lagen ska föras in krav på att en forskare ansvarar för att hans eller hennes forskning sker i enlighet med god forskningssed och att en forskningshuvudman har det övergripande ansvaret för att forskningen sker i enlighet med god forskningssed.

Nämnden ska utses av regeringen. Enligt förslaget bör ordföranden och dennas ersättare vara eller ha varit ordinarie domare eftersom nämnden har en domstolsliknande funktion.  De övriga ledamöterna föreslås tillsättas efter vetenskaplig kompetens inom olika områden.

Redan 2017 föreslog en statlig utredning, som Läkemedelsvärlden rapporterade, att en särskild myndighet skulle få i uppdrag att utreda misstänkta fall av oredlighet bland forskare. Då föreslogs att den skulle börja arbeta vid ingången av 2019.

Propositionen försenades av dataskyddsfrågor och av det politiska läget under hösten och den nya lagen föreslås nu träda i kraft den 1 januari 2020.