Annons

Ibuprofen kan försämra fertilitet hos flickfoster

En laboratoriestudie på vävnad från foster visar att ibuprofen kan minska antalet äggceller i äggstockarna.

2 feb 2018, kl 01:01
0

Det är forskare vid bland annat forskningsinstitutet Inserm i Rennes i Frankrike som har undersökt effekten av det vanliga nsaid-preparatet ibuprofen på foster ex vivo, det vill säga genom att analysera riktig organvävnad men i en experimentell laboratoriemiljö.

De fann då att äggstockarna i foster som exponerats för ibuprofen hade färre utvecklade celler, färre könsceller och en ökad celldöd. Studien publiceras i tidskriften Human Reproduction.

Fostren som undersöktes hade aborterats mellan vecka sju och vecka tolv. Vävnad från äggstockarna odlades i laboratorium och delar av vävnaden exponerades för ibuprofen. Vävnaderna analyserades sedan genom cytometri och andra vävnadsanalyser. Dessutom undersöktes nivån av ibuprofen i blodet i navelsträngarna hos de kvinnor som tagit ibuprofen timmarna före aborten.

Studien visade att ibuprofen passerar moderkakan. Halterna av ibuprofen som fanns i navelsträngsblodet hos de kvinnor som tagit 400 eller 800 mg två till fem timmar innan aborten var desamma som den man kan mäta i blodet hos vuxna. Samma halter användes sedan i den experimentella exponeringen.

Total ingick äggstocksvävnad från 185 foster. Under en veckas tid exponerades proverna för olika halter av ibuprofen och jämfördes med odlingar utan exponering. I vävnaden som odlades utan exponering för ibuprofen ökade antalet celler exponentiellt.

I de vävnadsprover som exponerades för en koncentration av 10 mikrogram ibuprofen under sju dagar var antalet celler signifikant lägre, i medeltal 50 procent lägre. Celldöd var också mer omfattande i vävnadsproverna som exponerats.

I dagsläget är ibuprofen bara kontraindicerat under graviditetens sista trimester, på grund av risk för kardiopulmonell toxicitet och störd njurfunktion för fostret och för ökad blödningstid för mamman. Substansen rekommenderas dock inte alls för kvinnor som är eller planerar att bli gravida. På FASS står att data från epidemiologiska studier tyder på att intag av prostaglandinsynteshämmare under tidig graviditet ger en ökad risk för missfall och hjärtmissbildning hos fostret.

Den aktuella studien pekar alltså på att ibuprofen vid tidig graviditet även skulle kunna innebära en risk för försämrad fertilitet hos fostret. Resultatet ska dock tolkas försiktigt eftersom det helt bygger på laboratorieexperiment. Chefredaktören för Human Reproduction, professor Hans Evers, kommenterar studien i samband med publiceringen:

– Det här är viktiga resultat som kräver ytterligare forskning. Det är dock i nuläget inte möjligt att säga om det minskade antalet äggceller vi ser i vävnadsprover från foster verkligen kan översättas till en risk för försämrad fertilitet hos kvinnor 30 år efter exponering. I nuläget är detta därför spekulationer, för säker kunskap krävs lång tids uppföljningsstudier av kvinnor vars mammor tagit ibuprofen under graviditetens första trimester.

Över 28 procent av gravida kvinnor rapporterade 2013 att de tagit ibuprofen någon gång under graviditeten, vilket gör substansen till den näst vanligaste receptfria smärtstillaren efter paracetamol, skriver artikelförfattarna och hänvisar till tidigare studier. Även om kontraindikationen är glasklar efter den 24 graviditetsveckan är riktlinjerna för perioden före desto mer otydliga, skriver forskarna, som menar att studiens resultat trots osäkerheterna bör vägas in i de aktuella rekommendationerna för gravida. De betonar också behovet av mer forskning.

Fostren var legalt aborterade vid universitetssjukhuset i Rennes mellan 2013 och 2017 och och vävnadsprover togs efter kvinnornas medgivande. En etisk kommitté vid sjukhuset godkände förfarandet.