Annons

Hormoner inte positivt för kvinnor med kranskärlssjukdom

Två studier visar att hormonbehandling till postmenopausala kvinnor inte medför positiva effekter avseende hjärtkärlsjukdom.

8 aug 2003, kl 16:12
0

Samtidigt som the Lancet rapporterar om ökad risk för bröstcancer vid hormonbehandling i ?Breast cancer and hormone-replacement therapy in the Million Women Study? rapporterar New England Journal of Medicine två studier där olika former av hormonbehandling har undersökts.

Women?s Health Initiative undersökte 16 608 postmenopausala kvinnor mellan 50 och 79 år gamla. De randomiserades till att primärpreventivt få antingen östrogen (0,625 mg per dag) i kombination med medroxyprogesteron (2,5 mg per dag), eller placebo. Primärt effektmått var ickedödlig hjärtinfarkt eller död. Patienterna följdes i medeltal upp i 5,2 år jämfört med planerade 8,5 år.

Studiens data- och säkerhets kommitté bröt studien i förtid på grund av sämre resultat i den aktiva behandlingsgruppen jämfört med placebogruppen. Den aktiva gruppen uppvisade en 24 procentig relativ riskökning att drabbas av ickedödlig hjärtinfarkt eller död orsakad av hjärtsjukdom. Riskökningen var störst under det första året. Författarna rekommenderar därför inte behandlingen som skydd för kardiovaskulär sjukdom.

Anledningen till studien är att man ville bekräfta tidigare studier som visat att behandling med östrogen och progestin inte medför någon hjärtskyddande effekt och kan även öka den risken. Det här är de slutgiltiga resultaten inom hormonområdet från den stora Women?s Health Initiative.

I den andra studien undersöktes 226 postmenopausala kvinnor med kranskärlssjukdom och minst en kranskärlsruptur, och med en medelålder om 63,5 år. Studien utgick ifrån att konjugerat östrogen, ensamt eller i kombination med medroxyprogesteron, har misslyckats med att bromsa upp utvecklingen av ateroskleros. Huruvida den kroppsegna östrogenen 17-beta-östradiol, ensamt eller i kombination med medroxyprogesteron, kan bromsa utvecklingen av ateroskleros har fram till nu varit okänt.

Kvinnorna randomiserades till antingen placebo, till att få 17-beta-östradiol eller till att få en kombination med 17-beta-östradiol och medroxyprogesteron. Utvecklingen av kvinnornas ateroskleros följdes upp genom koronarangiografi.

Efter 3,3 år kunde 169 kvinnor följas upp med nya angiogram men ingen positiv effekt kunde ses. Därav drar författarna slutsatsen att 17-beta-östradiol, ensamt eller i kombination med medroxyprogesteron, inte har någon signifikant effekt på aterosklerosutvecklingen hos dessa kvinnor.