Annons

Brister i psykiatrisk vård för åldringar syns i läkemedelsanvändning

I Västernorrland behandlas närmare 92 procent av männen som skivits ut efter en hjärtinfarkt med läkemedlet clopidogrel för att hindra ett återinsjuknande, men bara knappt 63 procent av kvinnorna. Det visar den rapport med jämförelser mellan landstingens behandlingar som presenterades idag.

8 okt 2007, kl 15:58
0

I Uppsala läns landsting och Västra Götalandregionen behandlas var femte åldring som är över 80 år med tio eller fler läkemedel, något som brukar betecknas som extrem polyfarmaci. De två landstingen tillhör också de där flest äldre behandlas med tre eller fler psykofarmaka samtidigt.
? Det finns skäl för de här landstingen att fundera på patientsäkerhetsaspekten, sade Kjell Asplund generaldirektör för Socialstyrelsen när han idag tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL presenterade rapporten Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Att behandla äldre med tre eller flera psykofarmaka innebär inte bara en ökad risk för biverkningar utan kan också vara ett tecken på brister i den psykiatriska vården, påpekade Kjell Asplund.

I snitt i riket
var det drygt 16 procent av befolkningen över 80 år som hösten 2006 behandlades med tio eller fler läkemedel, Gotland låg bäst till med drygt elva procent. 6,43 procent av befolkningen över 80 år behandlades med tre psykofarmaka, även här ligger Gotland lägst med knappt fyra procent.
Det är andra året som medicinska resultat, patienterfarenheter, tillgänglighet och kostnader mellan landets landsting och regioner jämförs och presenteras i en rapport. Inte heller i år har man i någon större utsträckning jämfört olika sjukhus. Skälet enligt Kjell Asplund är att man ännu inte har tillförlitliga data för sådana jämförelser.

I rapporten konstateras också att alla landsting använder för mycket kinoloner vid behandling av urinvägsinfektion hos kvinnor. Strategigruppen för rationell antibiotikaförskrivning och minskad antibiotikaresistens, Strama, har som mål att andelen kinoloner, som är ett bredspektrumantibiotika, inte ska vara högre än tio procent. Snittet i riket var 2006 mer än dubbelt så mycket, 24,6 procent. Mest kinoloner vid urinvägsinfektion används i Kronoberg, drygt 30 procent, och minst i Kalmar läns landsting, drygt 18 procent.
I rapporten redovisas medicinska resultat landstingsvis för bland annat cancersjukvård, diabetesvård, strokesjukvård, och hjärtsjukvård. I årets upplaga har patienterfarenheter av vården liksom tillgängligheten redovisats liksom jämförelser för kostnader av vården.

När det gäller
strokesjukvården tycks det som de senaste årens diskussion om sämre omhändertagande av kvinnor fått resultat. Dödligheten för sjukhusvårdade kvinnor är nu densamma som män, knappt 15 procent.
Däremot är andelen som behandlas med blodfettssänkande läkemedel efter en hjärtinfarkt lägre för kvinnor, drygt 80 procent, medan 85 procent av männen behandlas med statiner. Samma gäller andelen som behandlas med clopidogrel för att minska risken för återinsjuknande i hjärtinfarkt. Skillnaderna är stora mellan landstingen, speciellt när det gäller kvinnor, med differenser på mer än 20 procent. I Uppsala får drygt 90 procent av kvinnorna clopidogrelbehandling i Västernorrland knappt 63 procent, medan närmare 92 procent av männen i samma landsting får den behandlingen.