Annons
Lovande resultat för möjligt statin-alternativ

Lovande resultat för möjligt statin-alternativ

En ny blodfettssänkare för patienter som inte tål behandling med statiner visar lovande resultat i fas III.

13 mar 2019, kl 22:00
0

Anders G Olsson.

Substansen bempedinsyra (bempedoic acid) har i en fas III-studie visats kunna sänka LDL-kolesterolet hos patienter med förhöjda blodfetter med drygt 18 procent efter tre månaders behandling. Studien är publicerad i New England Journal of Medicine.

I studien ingick totalt 2 231 patienter med förhöjda blodfetter som randomiserades till att få antingen 180 mg bempedinsyra per dag eller placebo under ett år som tillägg till behandling med statiner och/eller ezetimib. Alla patienter hade ett LDL-kolesterol högre än 1,8 mmol per liter, det vill säga målvärdet vid blodfettssänkande behandling. Studiens primära effektmått var säkerhet och sekundärt effektmått var effekt på LDL-kolesterol och andra blodfetter efter tolv veckors behandling.

Utvärdering efter ett års behandling visade att andelen biverkningar, bland annat i form av muskelsmärta, var lika stor i behandlingsgruppen som i placebogruppen. Inte heller risken för diabetes typ II, som liksom muskelsmärta är en biverkning vid statinbehandling, ökade i behandlingsgruppen. Däremot sågs en ökad förekomst av gikt i gruppen som fått bempedinsyra.

Vad gäller blodfetter visade en utvärdering efter tolv veckors behandling en sänkning av LDL-kolesterol med drygt 18 procent hos dem som fått bempedinsyra jämfört med de som fått placebo. Sänkningen var statistiskt signifikant.

Forskarna bakom studien, som är sponsrad av det amerikanska läkemedelsbolaget Esperion, menar att bempedinsyra kan vara ett alternativ till statiner hos patienter som inte tål de senare på grund av biverkningar.

– Det finns redan i dag ganska många läkemedel för att sänka blodfetter som kan kombineras på olika sätt, men för dem som inte kan ta statiner skulle bempedinsyra kunna vara ett alternativ på sikt. Men innan dess krävs större studier som också tittar på kliniska utfallsmått, säger Anders G. Olsson, seniorprofessor vid Linköpings universitet med blodfettsbehandling som specialitet.

Bempedinsyra är en liten molekyl som hämmar ett enzym i kolesterolsyntesen, och därmed verkar på liknande sätt som statiner. Men till skillnad från statiner är bempedinsyra en så kallad prodrug som omvandlas till sin aktiva form i kroppen. För bempedinsyra sker denna omvandling i levern, där också kolesterolsyntesen sker. Läkemedelseffekten är därmed leverspecifik, vilket tycks innebära att man inte får samma problem med muskelsmärtor som med statiner.

Men som generell ersättare för statiner är inte bempedinsyra något alternativ, säger Anders G. Olsson.

– Effekten på LDL är inte så stor, bara runt 20 procents sänkning jämfört med statiner som sänker LDL med uppåt 40 procent. En annan nackdel är risken för gikt. Men för patienter med muskelsmärtor eller diabetes typ II kan det som sagt kanske bli ett komplement i framtiden, säger Anders G. Olsson.

En annan oroande upptäckt i den nu publicerade studien var att antalet dödsfall 30 dagar efter sista behandlingsdos var högre i gruppen som fått bempedinsyra; 13 (0,9 procent) jämfört med två (0,3 procent) i placebogruppen.

– Det är en liten studie och det kan vara slumpen. För att kunna mäta effekten på sjukdom och död, krävs en betydligt större studie, säger Anders G. Olsson.

En sådan fas III-studie har startats. I studien ingår 12 600 patienter och den beräknas vara klar 2022.