Annons
Baricitinib gav upp till åtta dagar snabbare förbättring

Baricitinib gav upp till åtta dagar snabbare förbättring

En studie av 1 033 covid-19-patienter visar goda resultat av att kombinera läkemedlen remdesivir och baricitinib.

8 mar 2021, kl 11:02
0

Baricitinib är ett immunmodulerande läkemedel som i dag är godkänt mot ledgångsreumatism. Det tilldrog sig redan tidigt under pandemin forskarnas intresse som en möjlig covid- behandling. Och nu ger en studie publicerad i New England journal of medicine ytterligare stöd för att baricitinib kan hjälpa vissa patienter med covid-19.

Den randomiserade dubbelblinda studien genomfördes vid 67 sjukhus i åtta länder under maj och juni 2020. Sammanlagt 1 033 patienter deltog. De randomiserades så att hälften fick det redan godkända covid-läkemedlet remdesivir i kombination med baricitinib medan kontrollgruppen fick remdesivir plus placebo.

Det primära utfallsmåttet var hur många dagar det tog innan patienten började förbättras kliniskt (time to recovery). Ett viktigt sekundärt utfallsmått var patientens kliniska status den 15:e dagen efter studiestarten.

Snabbare återhämtning med baricitinib

Resultaten visade att det gick snabbare för dem som fick remdesivir i kombination med baricitinib att börja tillfriskna. I denna grupp som helhet var mediantiden fram till påbörjad återhämtning sju dagar, att jämföra med åtta dagar i kontrollgruppen.

Men i en undergrupp av patienter var skillnaden betydligt större än så. Det gällde patienter som fick syrgasbehandling med antingen högflödesgrimma eller så kallad non-invasiv ventilation, Niv. I den gruppen var tiden fram till återhämtning hela åtta dagar kortare för dem som fick baricitnib (10 i stället för 18 dagar).

Även när det gällde den kliniska statusen den 15:e dagen såg forskarna en signifikant skillnad till baricitinibs fördel. Och det fanns även en liten men signifikant minskning av dödligheten i baricitinibgruppen. De allvarliga biverkningarna var färre i denna grupp än bland dem som fick remdesivir plus placebo.

JAK-hämmare

Redan flera månader före publicering ledde den här studiens resultat till att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA nödgodkände kombinationen av remdesivir och baricitinib mot covid-19. I EU har läkemedelsmyndigheten EMA har gett tillverkaren Eli Lilly rådgivning kring vad som krävs för ett godkännande som covid-19-behandling, men ingen godkännandeprocess har startat.

Baricitinib är en så kallad JAK-hämmare. Läkemedlet antas kunna dämpa den skadliga immunreaktion som efter en tid uppträder hos en del covid-patienter. En immunreaktion som bidrar till svårare, ibland livshotande sjukdom med bland annat lungskador.

Det enda EU-godkända läkemedlet mot covid-19 i dessa senare stadier är hittills steroiden dexametason. I en kommentar till den aktuella studien New England journal of medicine föreslår andra forskare i samma tidskrift att baricitinib och dexametason bör jämföras i framtida studier.

Svenska rekommendationer

I det svenska vårdprogrammet för covid-19 rekommenderar de kliniska experterna att dexametason bör övervägas om patienten har måttlig-svår covid-19 med behov av syrgasbehandling.

När det gäller JAK-hämmare som baricitinib rekommenderar de svenska experterna för närvarande inte användning utanför kliniska prövningar.

Däremot rekommenderar de att en tredje typ av immunmodulerande läkemedel eventuellt kan läggas till dexametason hos allvarligt sjuka. Det handlar om tocilizumab, en så kallad IL6-hämmare. Forskningsresultaten om tocilizumab har varit motsägelsefulla. Men experterna bakom vårdprogrammet bedömer att den sammanlagda bilden är att tocilizumab kan ge en liten men signifikant minskning av dödligheten.