Annons

Astrazeneca fälldes av NBL för Nexiumbrev

Det informationsbrev som Astrazeneca skickade ut till svenska läkare, där man skrev att Nexium fortfarande omfattades av subvention, fälldes av NBL för att vara vilseledande. Astrazeneca ska därför betala en NBL-avgift om 100 000 kr.

2 jun 2006, kl 01:27
0

Det var kort efter LFN:s beslut om vilka läkemedel mot magsyrarelaterade sjukdomar som skulle omfattas av subvention som Astrazeneca skickade ut sitt brev med rubriken ?Nexium fortsatt subventionerat efter Läkemedelsförmånsnämndens genomgång? ? se länk till höger.

LFN kom i sin genomgång fram till att Nexium i allt väsentligt ger resultat som är likvärdiga med generiskt omeprazol, undantaget behandling av erosiv GERD när Nexium används i doseringen 40 mg jämfört med omeprazol 20 mg. LFN beslutade därför den 18 januari 2006 om vissa begränsningar i subventionen för Nexium. I samma beslut ålades Astrazeneca att i sin marknadsföring tydligt informera om begränsningarna för medicinen.

LFN anmälde brevet, och menade att det vid en snabb genomläsning ger det felaktiga intrycket att Nexium, utan några särskilda begränsningar, fortfarande ingår i läkemedelsförmånen. Dessutom anmärkte LFN på att brevet inte uppfyller de krav på tydlighet som LFN uppställt för marknadsföring och information om läkemedlet.

Astrazeneca bestred LFN:s anmälan och menade att brevet innehåller meningsfulla och balanserade sakuppgifter om både positiva och negativa egenskaper hos Nexium. Vidare menar företaget att det måste vara tillåtet för ett företag att på ett balanserat sätt ge sin syn på beslutet och även se dess möjligheter. Brevet innehåller inga formuleringar som är ägnade att vilseleda läsaren.

I sitt beslut från den 30 maj erinrar NBL om att man i ett tidigare yttrande (736/05) uttalat att det måste vara en allmän utgångspunkt enligt normen om god branschsed att myndighetsbeslut ska följas. Att ge en felaktig bild av innebörden av ett myndighetsbeslut ät vilseledande och strider mot artikel 4 i Regler för läkemedelsinformation.

NBL menar vidare att rubriken visserligen är formellt korrekt, men den läses naturligen som att subventioneringen är oförändrad. Även om det inte är möjligt att i en rubrik återge alla detaljer, är det inte acceptabelt att rubriken ger en felaktig bild av beslutets innebörd. Därmed är även rubriken vilseledande och strider mot artikel 4.

Sammantaget finner NBL att brevets helhetsintryck till läsaren, oavsett om läsaren tar del endast av rubriken eller läser hela brevet, är att Nexium ingår i läkemedelsförmånen utan några begränsningar. Därför är brevet som helhet vilseledande och strider mot artikel 4. Därmed har också Astrazeneca underlåtit att klart och tydligt informera om de villkor och begräsningar som gäller för subvention av Nexium. NBL menar att detta är ett allvarligt åsidosättande av god sed och Astrazeneca åläggs att betala en NBL-avgift om 100 000 kr.