Allvarliga biverkningar drabbar parecoxib

Ett flertal hud- och överkänslighetsreaktioner har rapporterats för cox 2-hämmaren valdecoxib. Eftersom parecoxib är en prodrug till valdecoxib kan risken för biverkningar inte uteslutas även för parecoxib menar Läkemedelsverket.

24 okt 2002, kl 21:20
0

Läkemedelsverket meddelar på sin hemsida att rapporter om överkänslighetsreaktioner (anafylaxi och angioödem) och allvarliga hudreaktioner, bland annat Stevens-Johnsons synrom och toxisk epidermal nekrolys, har inkommit för valdecoxib.

Eftersom parecoxib är en prodrug till valdecoxib kan dessa reaktioner möjligen även förekomma vid användning av parecoxib. I och med de rapporterade biverkningarna har Läkemedelsverket gjort ändringar i parecoxibs produktresumé. Bland annat är parecoxib kontraindicerat till patienter med känd överkänslighet för sulfonamider. Vidare kan det inte utslutas att reaktioner som anafylaxi, angioödem och allvarliga hudreaktioner kan inträffa i samband med användning av parecoxib.

Parecoxib, som säljs under namnet Dynastat i Sverige, godkändes för försäljning i Sverige i mars 2002 enligt den centrala proceduren. Det är avsett för parenteral korttidsbehandling av postoperativ smärta. Parecoxib har hittills sålts i mycket begränsad omfattning i Sverige. Inga biverkningsrapporter har inkommit till Läkemedelsverket.

Valdecoxib marknadsförs i USA och där har mer än en miljon patienter behandlats. Valdecoxib är ännu ej godkänd i EU.