Äldre personer har mest nytta av statiner

En amerikansk studie visar att personer över 80 år med hjärtsjukdom har den största nyttan av behandling med statiner.

27 nov 2002, kl 10:47
0

Behandling med statiner reducerar dödligheten för patienter med hjärtkärlsjukdom totalt sett oavsett ålder men enligt en observationsstudie i USA får patienter över 80 år en större riskreduktion än yngre patienter. Trots det har andra studier visat att statiner underförskrivs till patienter över 85 år som vårdades på sjukhus för hjärtbesvär.
Läkare vid universitetet i Salt Lake City, USA rapporterar i tidskriften Journal of the American College of Cardiology den 20:e november om en studie på drygt 13 000 patienter som genomgått angiografi på grund av misstänkt hjärtsjukdom. De fann att patienter över 65 år fick signifikant mindre statiner än yngre individer när de skrevs ut från sjukhuset. Bland patienter yngre än 65 år fick 28 procent statiner, i åldern 65 till 79 år var det 21,1 procent och över 80 års ålder bara 19,8 procent.
Under uppföljningsperioden på 3,3 år fann forskarna ett samband mellan förskrivning av en statin vid utskrivning och reducering av dödlighet. Sambandet gällde för alla åldersgrupper men var störst bland de allra äldsta.