Månads arkivering mars 2016

Nya ledamöter för TLVs insynsråd utsedda

Ledamöterna i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets, TLVs, insynsråd ska utöva det allmännas insyn och företräda medborgarna. De har även i uppgift att vara rådgivande till generaldirektör Sofia Wallström, som är ordförande för rådet.

Karin Meyer, vd för Apotekarsocieteten, är en av de nya ledamöterna i TLVs insynsråd. Med hennes bakgrund tror hon att hon kan bidra till en bredd och representera allmänheten på ett bra sätt.

– Jag har en ganska bred erfarenhet inom läkemedelsområdet, dels genom att jag arbetat både inom offentlig och privat sektor, och dels att jag varit verksam inom både läkemedelsutveckling och användning. Min nuvarande roll som vd för en ideell organisation inom läkemedelsområdet bidrar också till denna bredd. Med denna bakgrund hoppas jag kunna företräda medborgarna på ett bra sätt i samarbete med övriga ledamöter i rådet och generaldirektören, säger hon.

Hon utsågs av regeringen den 25 februari och förordandet gäller till och med den 19 augusti 2018.

Håkan Billig är också utsedd till ny ledamot, medan Ingrid Bengtsson-Rijavec, Sten Boström, Marianne Dicander Alexandersson och Fredrik Löndahl får förlängt förordnande.

Sofia Wallström, generaldirektör för TLV är ordförande i insynsrådet och har i uppdrag att informera rådet om TLVs verksamhet.

“Fokusera på målbilden”

Anders Lönnberg har i dag haft sitt uppdrag som regeringens samordnare inom life science i precis elva månader, sedan den 1 april 2015. Hittills har mycket av arbetet legat på att digitaliseringar av it-systemen i vården, att ta fram en fond i fond-lösning för att underlätta för investeringar i life science-sektorn. Några myndigheter, däribland Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har i sina regleringsbrev fått tydligare mål att främja innovation och life science.

I det fortsatta uppdraget från regeringen ingår bland annat att hitta sätt att göra data från konsumentprodukter tillgängliga för hälso- och sjukvården.

– Om man exempelvis köper en blodtrycksmanschett så vill man att data ska vara överförbar till personens journal. Att man kopplar ihop alla delar av information, sade Anders Lönnberg, på ett frukostmöte som arrangerats av Läkemedelsvärlden tillsammans med Apotekarsocieteten och Sweden Bio.

Förutom Anders Lönnberg deltog också en panel bestående av Ingrid Heath, vice vd och policychef på Sweden Bio, Jan Andersson, forsknings- och innovationsdirektör i Stockholms läns landsting och Karin Meyer, vd för Apotekarsocieteten.

Temat för frukostmötet var ”Snack eller faktisk verkstad”. Inledningsvis fick panelen frågan om Anders Lönnbergs arbete hittills har inneburit tillräckligt mycket verkstad eller om det bara är snack.

Ingrid Heath sade att om det blir tillräckligt mycket verkstad eller inte beror på vad vi gör med snacket.

– Jag håller inte med de som säger att vi har snackat klart. Det är inte färdigsnackat om hur-frågorna, sade hon.

Ingrid Helander, moderator och chefredaktör för Läkemedelsvärlden frågade panelen om arbetet med att samordna svensk life science är på rätt väg.

– Det är ett brett angreppssätt men det måste till en plan för hur det ska göras, sade Karin Meyer.

Jan Andersson höll med och poängterade vikten av att få med fler i arbetet, inte minst allmänheten, som han tror kan nås genom virtuella lösningar.

– Allmänheten och patienterna måste få vara med mer. De måste få säga vad man vill ha, sade han.

Anders Lönnberg redovisade konkret för en del åtgärder han hittills åstadkommit som samordnare för life science i Sverige men panelen vill se en tydligare målbild med fokus på hur.

– Det behövs en tydlig målbild, där vi ser att fler anställda och ökad export är viktigt. Annars kommer vi att gå vilse utan målbild, säger Ingrid Heath.

Karin Meyer, höll med och menade att frågan om ”hur” man ska nå målet ska tydliggöras och förankras i respektive organisation, samt att man måste se utanför Sveriges gränser.

– Vi ligger bra till men måste hålla koll på den globala utvecklingen så vi inte riskerar att bli ifrånsprungna, sade hon.

Jan Andersson ville att fokus ska ligga på hur landstingen ska öppna upp för industrier och akademi så att de får del av bland annat patientdata.

– Vi måste se till klinisk nytta där man exempelvis skulle kunna använda kvalitetsregister till att sätta rätta läkemedelspriser, sade han.

Anders Lönnberg har ungefär kommit halvvägs i uppdraget som regeringens samordnare för life science. Uppdraget löper 2016 ut och ska slutredovisas senast den 31 januari 2017. Bland annat ska Anders Lönnberg lämna förslag som syftar till att ge regeringen underlag för arbetet med life science.

Missade du mötet med Anders Lönnberg kan du titta på det i efterhand här.

Opdivo får utökad indikation

Europeiska läkemedelsmyndighetens, EMAs, rådgivande kommitté, CHMP, rekommenderar nu att läkemedlet även ska godkännas för behandling av cellkarcinom, en typ av njurcancer.

Opdivo, nivolumab, godkändes för användning inom EU i juni 2015 för behandling av avancerat malignt melanom och i oktober samma år utökades indikationen till att även gälla som behandling av icke-småcellig lungcancer av skivepiteltyp.

Den aktiva substansen i läkemedlet är en monoklonal antikropp som verkar genom att blockera PD1-receptor och aktivera immunsystemet mot cancercellerna.

CHMPs rekommendationer är baserade på resultaten från en randomiserad fas III studie, som jämför Opdivo med en annan typ av behandling mot njurcancer, everolimus. I studien ingick 821 patienter med lokal eller avancerad metastaserad njurcellscancer vars sjukdom förvärrades under eller efter behandling med anti-angiogen terapi. Hos runt 22 procent av patienterna som fick Opdivo syntes en minskning av deras tumör, jämfört med 4 procent hos de som fick everolimus. Effekten kvarstod i tolv månader för båda grupperna.

Generaldirektör tillbaka på Läkemedelsverket

Efter att ha varit sjukskriven i över ett år, sedan januari 2015, kommer Läkemedelverkets generaldirektör i dag tillbaka.

Catarina Andersson Forsman tillträdde som ny generaldirektör den 1 oktober 2014. Hon efterträdde Christina Åkerman som var generaldirektör i sex år, men som sedan inte fick förnyad förtroende av regeringen för ytterligare en period.

När Catarina Andersson Forsman först tillträdde som ny generaldirektör sa hon att hon och hennes medarbetare skulle fortsätta arbeta med att stärka patientsäkerheten och ska förutsättningar för en jämlik vård och omsorg.

Hon är legitimerad läkare med doktorsexamen i medicinsk vetenskap och specialist i röntgendiagnostik samt barn- och ungdomsradiologi. Tidigare har hon varit hälso- och sjukvårdsdirektör för tillsynsavdelningen på Socialstyrelsen. Hon har även varit vd för Sveriges läkarförbund.

Inger Andersson är kvinnan som har vikarierat som Läkemedelsverkets generaldirektör under sjukskrivningen.