Annons

Ska ammande kvinnor våga ta SSRI?

Varje år kan hundratals nyblivna mammor behöva antidepressiva läkemedel. Men dokumentationen av risker att ta antidepressiva läkemedel vid amning är bristfällig eller saknas helt.

19 jul 2002, kl 19:35
0

Ungefär var tionde kvinna som föder barn drabbas av någon form av depression under tiden efter förlossning ? vilket innebär att 10 000 mammor berörs årligen. Hur många av dessa som får, eller skulle behöva, antidepressiv läkemedelsbehandling är oklart.
Enligt amerikanska studier behöver 0,2 procent av mammorna psykiatrisk hjälp. Om andelen är lika stor i Sverige innebär det att 2 000 nyblivna mammor årligen behöver psykiatrisk hjälp.
Dokumentationen om vilka risker man utsätter sitt barn för om man samtidigt tar exempelvis SSRI och ammar är bristfällig. För det dominerande antidepressiva preparatet i Sverige, citalopram (Cipramil), saknas enligt FASS uppgifter om att substansen passerar över till bröstmjölken. Detsamma gäller för sertralin (Zoloft).
För tre andra substanser (fluoxetin, paroxetin och fluvoxamin) anger FASS att mängden substans som passerar över till bröstmjölken är sådan att det finns en risk för påverkan på barnet. För fluoxetin finns det något enstaka publicerat fall där ett ammat barn fått biverkningar av fluoxetin (Fontex/Prozac).
Uppgifterna om eventuella risker vid amning är således knapphändiga.
? Tyvärr lämnas både patient och behandlande läkare i sticket av företagen. Att som läkare ta ställning till att ordinera ett nödvändigt läkemedel och samtidigt be den nyblivna mamman att avbryta amningen är ett svårt, och kanske onödigt, beslut. Mera data om riskerna behövs, säger Staffan Hägg, klinisk farmakolog vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.
? Att lägga ner amningen är inte bra av en lång rad skäl. Därför behövs forskning som hur stora riskerna är, säger han.


Sju opåverkade barn
Staffan Hägg och kollegor har studerat effekten av paroxetin på sju nyblivna mammor och deras barn. Resultaten presenteras på Riksstämman i Göteborg. Man mätte mängden substans i mammans serum och i bröstmjölken. Utifrån detta beräknades den mängd paroxetin barnet utsattes för (viktjusterad dos). Av etiska skäl togs inga blodprov på barnen.
? Den beräknade viktjusterade dosen hos barnen varierade mellan 0,7 procent och 2,9 procent av deras mammors. I genomsnitt var dosen per kg kropsvikt 1,4 procent av moderns, säger Staffan Hägg.
För att fånga upp eventuella biverkningar intervjuades mammorna.
? Mödrarna noterade inte några biverkningar eller onormalt beteende hos barnen, säger Staffan Hägg.


Cipramil i bröstmjölk
Citalopram går över i bröstmjölk. Det framgår av andra resultat som också kommer att presenteras under Riksstämman.
? Halten citalopram var i bröstmjölk ungefär dubbelt så hög jämfört med plasma hos två studerade mammor, säger Inger Öhman, klinisk farmakolog vid Karolinska sjukhuset i Stockholm.
Den ena nyblivna mamman stod på    20 mg Cipramil per dygn. Man analyserade prov på plasma och bröstmjölk två veckor efter förlossningen. 6,5 timme efter den dagliga dosen av läkemedlet togs proven.
? Koncentrationen i bröstmjölk var  357 nmol/l (nanomol per liter) för citalopram och 131 nmol/l för en aktiv metabolit. I plasma var halterna 159 nmol/l respektive 45 nmol/l. Mjölk/plasma-kvoten var 2,25, säger Inger Öhman.
Utifrån dessa siffror beräknades den viktjusterade dosen till barnet till 5 procent. Även i detta fall togs inga blodprov på barnet.


Högre doser
Den andra kvinnan fick en hög dos Cipramil, 60 mg/dag, men ammade inte sitt barn. Från denna mamma togs prov 3,5 timmar efter dosintag, när halten i blodet antogs ha nått sitt maximala värde.
? I mjölken uppmättes 1 799 nmol/l citalopram och 462 nmol/l metabolit. I plasma var nivåerna 989 nmol/l respektive 225 nmol/l. Mjölk/plasmakvoten var 1,82 och den beräknade viktjusterade dosen till barnet var 9 procent av mammans. Men nu fick alltså inte detta barn mjölk från mamman, säger Inger Öhman.
Senare sänktes mammans dagsdos till 20 mg Cipramil. Nya prov togs på plasma och bröstmjölk strax före dagens intag av läkemedel och vid steady state-förhållande.
? Bröstmjölken innehöll då 425 nmol/l citalopram och 147 nmol metabolit. Plasmanivåerna var 245 nmol respektive 83 nmol/l. Mjölk/plasma-kvoten var 1,74 och den beräknade viktjusterade dosen till barnet var 5 procent, säger Inger Öhman.
Studien av de två mammorna visar sålunda att citalopram går över i bröstmjölk. Men de kliniska konsekvenserna av detta återstår att utreda.
? Det är viktigt att vi får fram mer data så att vi så småningom kanske kan sammanställa rekommendationer om SSRI vid amning, säger Inger Öhman.