Annons

Ska alla läkemedelsstudier publiceras?

En stor del av läkemedelsstudier görs eller finansieras av läkemedelsföretag. I ett antal fora har det diskuterats att läkemedelsföretag mörkar studier som inte är positiva för det egna preparatet. Mörkningen går ut på att studierna inte publiceras i vetenskapliga tidskrifter, och då undgår sedvanlig vetenskaplig kritik.

20 jun 2002, kl 14:47
0

Annons

Ska de som gör studier på läkemedel vara skyldiga att publicera i vetenskapliga tidskrifter eller på annat sätt offentliggöra studiernas resultat?

Cecilia Bernsten, Socialstyrelsen

Det är en självklarhet att alla resultat om ett läkemedel som betalas med offentliga medel ska vara tillgängliga för den som efterfrågar dem. Men mörkning av resultat är oacceptabelt både ur samhällsekonomisk och patientsäkerhets synpunkt. Blotta tanken på att mörkläggande av viktiga resultat skulle kunna förekomma gör att man blir skrämd. Själva grunden för bedömning av läkemedlets riktiga användning rycks ju bort! En korrekt redovisning av information om dessa produkter från de som har informationen är då det minsta man kan begära.

Anders Hernborg, distriktsläkare, Laholm

Ja, absolut! Man kan dock inte förvänta sig att alla studier är tillräckligt intressanta för att platsa i större tidskrifter. Då bör de åtminstone finnas i någon speciell Internet-publikation för detta ändamål. Sökbara i Medlinedatabasen. Alla studier som ett företag åberopar vid ansökan om registrering bör efter registreringen vara allmänt tillgängliga. Skälen är givetvis att minska ?publication bias? och säkerställa de bästa förutsättningar för fungerande vård som evidensbaserad medicin. Förhoppningsvis vill även företagen ha en rättvis konkurrens.

Bo Holmberg, Senior avisor, Apoteket AB

Det vore lämpligt med ökad öppenhet, men det finns två svårigheter. För det första tror jag inte att de vetenskapliga tidskrifterna kan ta in all den dokumentation som ligger till grund för registrering av ett nytt läkemedel. För det andra skulle en total öppenhet förrycka konkurrensen. Det finns dock ett antal åtgärder för förbättring av den kliniska forskningen på läkemedelsområdet. Sjukvården bör öka sitt inflytande över och stimulera till kliniska prövningar för nya, innovativa läkemedel och samtidigt bromsa mindre angelägna jämförelsestudier. Efter registrering bör registreringsunderlaget vara lättare tillgängligt. Dessutom bör sjukvården aktivare följa upp läkemedelseffekter genom kompletterande studier. Det kan ske i samarbete med Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, apoteken och i öppen dialog med läkemedelsindustrin.

Björn Lindeke, vd Apotekarsocieteten

Det handlar om vetenskaplig kvalitet såväl som etik. Ingen kan och skall tvingas att publicera en vetenskapligt undermålig studie i en vetenskaplig tidskrift. Om så sker blir resultatet att den refuseras. Rent allmänt är det oetiskt att genomföra undermåliga vetenskapliga studier med läkemedel. Det är oetiskt att underlåta att publicera ny vetenskaplig information från väl genomförda studier med läkemedel vare sig resultaten är positiva eller negativa. Den information som tas fram skall alltid nyttjas för patientens bästa.

Lena Westin, Konsumentinstitutet Kilen

Självklart ska läkemedsföretag och forskare vara skyldiga att publicera sina resultat. Det handlar om patientsäkerhet! Rent etiskt finns redan dessa regler. Problemet är att pengar och makt råder över etik, moral och konsumentsäkerhet. Men vem skall tvinga forskare och industri att publicera när myndigheten som skall granska dokumentationen är beroende av läkemedelsindustrins pengar? Ett oberoende läkemedelsinstitut med konsumentens bästa för sina ögon skall ha den uppgiften!