Annons
Sjöbergmiljoner till ny cancersatsning
Tre av fyra i Sverige har ganska eller mycket stort förtroende för akademiska forskare.

Sjöbergmiljoner till ny cancersatsning

Sjöbergstiftelsen mångmiljonsatsar på att förbättra och knyta samman redan befintlig cancerforskning. Det tänkta cancercentrumet på KI blir däremot inte av.

8 maj 2017, kl 09:42
0

Annons

Ingemar Sjöberg

För nästan precis ett år sedan offentliggjorde affärsmannen Bengt Sjöberg, som gick bort i cancer tidigare i år, att han donerade större delen av sin förmögenhet till cancerforskning via den nyinrättade Sjöbergstiftelsen. En del av donationen, cirka 30 miljoner kronor i fem år, skulle gå till inrättandet av ett centrum för cancerforskning på Karolinska institutet. Syftet var att studera och utvärdera både traditionella och alternativa behandlingsformer av cancer och parterna undertecknade en avsiktsförklaring om detta.

Något sådant center blir det dock inte. I stället mångmiljonsatsar stiftelsen på att bygga upp och förbättra den cancerforskning som redan sker.

– Under förra sommaren började min bror (Bengt Sjöberg, red. anm.) och jag att fundera på om ett nytt forskningscentrum var bästa sättet att satsa stiftelsens avkastning på. Efter att Sjöbergstiftelsen hämtat in synpunkter från ett antal cancerforskare bestämde sig stiftelsen för att följa deras råd och satsa på att bygga upp ett nätverk för att samordna cancerforskningen mellan de medicinska institutionerna för att ge bättre förutsättningar för den framtida cancerforskningen, säger Ingemar Sjöberg, ordförande för Sjöbergstiftelsen.

Syftet med satsningen, som kommer att uppgå till mångmiljonbelopp under troligen minst fem år, enligt Ingemar Sjöberg, är att knyta samman och stödja de befintliga forskningsinfrastrukturerna inom cancerområdet.

– Det här är ett sätt att skapa förutsättningar för bra forskning inom cancerområdet och i grunden förbättra för patienterna. Genom att skapa ett bättre underlag för forskningen har vi möjligheter att ge goda förutsättningar för kommande klinisk forskning, säger Ingemar Sjöberg.

Han tillägger att Sjöbergstiftelsen i framtiden ämnar stödja den forskning som kan bedrivas på den information som man nu kommer att producera.

Till en början ligger fokus på forskning inom lungcancer, men efter hand ska satsningen omfatta även andra cancertyper. Tanken är att huvuddelen av stiftelsens stöd till cancerforskning ska kanaliseras genom detta program

Rent konkret handlar det om att stödja samarbeten mellan de medicinska institutioner som forskar om lungcancer för att till exempel få dem att enas om vilken information som ska läggas in i olika kvalitetsregister. Det handlar också om att skapa rutiner på klinisk nivå för att samla in patientdata på ett så rationellt sätt som möjligt.

– De kliniska rutinerna måste utvecklas så att de stödjer patientverksamheten bättre än i dag. Det handlar också om att följa upp patienten från diagnos hela livet ut. Det görs inte i dag och många känner sig utslängda ur systemet när de är kliniskt färdigbehandlade. Med gemensamma rutiner skulle vi också få en mer likvärdig cancervård i Sverige, säger Ingemar Sjöberg.

Satsningen görs via Regionala cancercentrum i samverkan, RCC, och leds av cancerforskaren Tobias Sjöblom, professor i vid Uppsala universitet.

– Pengarna från Sjöbergstiftelsen ska ses som uppmuntran och viss kostnadstäckning för det extra arbete som de nya arbetssätten och rutinerna väntas skapa hos de inblandade organisationerna och klinikerna, säger Ingemar Sjöberg.

Senast den 15 juni kan ansökan göras om att delta i forskningsprogrammet.

Sjöbergstiftelsen

Stiftelsen instiftades år 2016 av affärsmannen Bengt Sjöberg som donerade större delen av sin förmögenhet, över två miljarder kronor, till stiftelsen. Ändamålet är ”att främja vetenskaplig forskning med huvudsaklig inriktning på cancer, hälsa och miljö. I mindre omfattning kan andra välgörande ändamål inom hälsa och miljö främjas.”

Stiftelsen har också instiftat Sjöbergpriset på en miljon dollar som delas ut årligen till framstående cancerforskare. Det första Sjöbergpriset delades ut i år och gick till de amerikanska forskarna James P. Allison och Tony Hunter “för banbrytande studier av cellulära processer som lett till utveckling av nya effektiva cancerläkemedel”. Pristagarna utses av Kungliga Vetenskapsakademien.

Källa: Sjöbergstiftelsen

Regionala cancercentrum, RCC

RCC är landstingens och regionernas kunskapsstöd inom cancerområdet och arbetar för en mer patientfokuserad, tillgänglig och jämlik cancervård.

RCC i samverkan drivs på uppdrag av landstingsdirektörerna och är en nationell samverkansgrupp med cheferna för de sex regionala cancercentrumen som finns. Statens kommuner och landsting, SKL, stödjer arbetet och har också ordförandeskapet i guppen. Syftet med RCC i samverkan är bland annat att skapa nationell samordning av riktlinjer och vårdprogram, samordna kvalitetsregister och ta fram riktlinjer för utbildning, forskning och utveckling inom cancerområdet.

Källa: SKL

Föregående artikel Marknadsföring av Zytiga stred mot god branschsed
Nästa artikel Ny metod undersöks för att behandla orsaken till pmds