Omdebatterat förslag ska hindra överförskrivning

Omdebatterat förslag ska hindra överförskrivning

Läkemedelsverket föreslår ägarbegränsningar mellan apotek och vårdgivare i förebyggande syfte.

27 sep 2019, kl 14:05
0

Annons

På grund av de allt tätare kopplingarna mellan vårdbolag och apoteksaktörer har regeringen gett Läkemedelsverket i uppdrag att se över nuvarande lagstiftning om vilka som får driva öppenvårdsapotek. I Läkemedelsverkets rapport som nu lämnas till regeringen finns flera förslag om utökade begränsningar.

– Vi vill minska risken för att ekonomiska vinstintressen driver på läkemedelsförskrivningen eller vårdutnyttjandet, säger Anna Beckman Gyllenstrand, läkemedelsinspektör vid Läkemedelsverket och en av de ansvariga för rapporten.

Underlaget för Läkemedelsverkets analys är ett brett samråd med en rad andra myndigheter i Sverige, Norge och Finland samt med vårdyrkesorganisationer och branschorganisationer

Gäller både human- och veterinärvård

Sedan apoteksmarknaden omreglerades 2009 gäller att en person som får förskriva läkemedel inte får äga öppenvårdsapotek. Samma sak gäller läkemedelstillverkare och de som innehar godkännande för försäljning av läkemedel (MAH).

Syftet med begränsningen är främst att motverka risken för överförskrivning av läkemedel på grund av ekonomiska incitament.

Privata vårdföretag har däremot i dag möjlighet att äga och driva öppenvårdsapotek.

Än så länge finns det, enligt rapporten, visserligen bara ett apotek i landet som verkligen ägs av en vårdgivare, närmare bestämt ett företag som bedriver veterinärvård. Men Läkemedelsverket vill förebygga en utveckling där fler vårdaktörer även går in som ägare i apotek. Myndigheten föreslår därför att privata vårdgivare inte ska kunna få apotekstillstånd och att detta bör gälla både på human- och på veterinärsidan.

– På veterinärsidan finns en ännu större risk för överförskrivning eftersom det inte finns samma dämpande kostnadskontroll och styrning från samhället där, säger Anna Beckman Gyllenstrand.

Läkemedelsverket anser även att regeringen bör se över det undantag från förbudet att äga apotek som i dag finns för parallellimportörer.

Dubbelriktad begränsning

Vidare föreslår Läkemedelsverket att ägarbegränsningen också ska gå åt andra hållet, det vill säga att apotek och apoteksaktörer inte ska få äga vårdföretag. Detta eftersom ”riskerna torde vara desamma i en motsatt riktning av ägandeförhållandena”.

I dagsläget finns en partihandelsaktör som heläger en apotekskedja och även är delägare i ett digitalt vårdföretag samt en apotekskedja som är storägare i ett digitalt vårdföretag. Men Anna Beckman Gyllenstrand understryker att det inte har framkommit några problem med överförskrivning i dessa fall.

– Vi har inga fall i dag som föranleder förändringarna, men vill förebygga överförskrivning av läkemedel på grund av otydliga regler innan det inträffar, säger hon.

Läkemedelsverket har inte heller kvantifierat risken för framtida överförskrivning med nuvarande regler.

– Det är väldigt svårt att hitta mått på det. De risker vi har identifierat i utredningen är sådant som våra samrådspartners har lyft fram, förklarar Anna Beckman Gyllenstrand.

En fråga som Läkemedelsverket lyfter fram, men lämnar öppen, är hur stort ägande som är olämpligt åt olika håll.

I nuvarande lagstiftning används begreppet ”bestämmande inflytande” – den som har ett ägande som ger bestämmande inflytande i exempelvis ett läkemedelsföretag får inte driva apotek. Men enligt Läkemedelsverkets analys är det oklart vad som gäller ägande i flera led, och exakt hur stort ägande det är tillåtet att ha.

– Detta är komplicerade frågor och vi har inga färdiga svar, men vill lyfta dem så att regeringen kan ta ställning, säger Anna Beckman Gyllenstrand.

”Samarbete kräver inte ägande”

Många av remissinstanserna, bland andra Läkarförbundet och Veterinärförbundet, är positiva till de föreslagna ägarbegränsningarna. Andra är mer kritiska. Bland dem finns Sveriges apoteksförening och Sveriges farmaceuter. Apoteksföreningen anser bland annat att dagens reglering fungerar väl och att ytterligare begränsningar är onödiga. Sveriges farmaceuter anser att ett ökat samägande av apotek och vårdgivare kan vara positivt för både apoteksbranschen och framtidens patienter.

Läkemedelsverket håller med om att ett ökat samarbete mellan apotek och vårdgivare är bra.

– Samarbetet är viktigt både för att det möjliggör kompetensutbyte och för att det kan förbättra servicen till patienterna på olika sätt. Men de ägarbegränsningar som vi föreslår är inget hinder för sådant samarbete, säger Anna Beckman Gyllenstrand.

– Samtidigt vill vi ha en ökad transparens om de olika samarbeten som sker så att patienter och andra är väl informerade.