Annons

Rökning skyddar inte mot demens

Risken att drabbas av Alzheimer är inte mindre för rökare. Det menar engelska forskare som i en retrospektiv studie haft drygt 34 000 brittiska läkare som underlag.

9 jun 2002, kl 07:16
0

I motsats till tidigare publicerade forskning, visar den här studien att rökare inte löper mindre risk än ickerökare att få Alzheimer eller annan demenssjukom. Snarare, i så fall, tvärtom. Men forskarteamet som publicerat sina resultat i BMJ (Volume 2000;320:1097-102) menar att skillnaderna är för små för att egentligen dra den slutsatsen. Den är istället att rökning inte påverkar insjuknandet i demensjukdom i någon riktning.


Studien är den första stora retrospektiva studie som gjorts.


 


Brittiska läkare följdes


Studiens underlag består från början av 34 439 brittiska läkare, som sedan 1951, med några års mellanrum, svarat på en enkät om sina rökvanor. Den senaste enkäten gjordes 1998.


I den här studien ingår 24 133 rapporterade dödsfall i gruppen till och med 1998. Den slutliga analysen är gjord på 473 dödsfall mellan 1962-98. I dessa dödsattester fanns demensjukdom med som en underliggande eller associerad dödsorsak. De har alla dött tio år eller senare efter att deras rökning första gången noterats.


För att anlysera relationen mellan rökning och demens jämfördes varje demensfall med fyra  ickerökare som dött i samma ålder.


Forskarna fann ingen signifikant relation mellan demens och rökning (relativ risk 0,96, 95% konfidensintervall 0,78?1,18).


Man fann inte heller någon skillnad i andelen rökare bland de som fick Alzheimers sjukdom (40% 147/370) jämfört med de som inte fick det (40% 591/480).


Forskarteamet menar att de tidigare små studier som visat på ett skyddande samband mellan rökning och Alzheimers sjukdom varit felaktiga.


 


Ingert Nilsson