Annons

Risk för allvarlig hypoglykemi när repaglinid kombineras med gemfibrozil

Enligt information från Läkemedelsverket föreligger risk för hypoglykemi orsakad av interaktion mellan repaglinid och gemfibrozil. Samtidig behandling med de bägge preparaten kontraindiceras därför.

22 maj 2003, kl 13:35
0

Bakgrunden är en nyligen publicerad studie av farmakokinetiken vid kombinationsbehandling med de båda preparaten.

Det finns fyra misstänkta allvarliga fall av hypoglykemi (med medvetandeförlust och/eller IVA-vård) varav ett med dödlig utgång. Interaktionen mellan repaglinid och gemfibrozil har bedömts vara en möjlig bidragande faktor. Utöver detta finns även fyra misstänkta fall av lindigare hypoglykemier rapporterade. I de flesta av fallen har patienten varit välinställd på repaglinid men har inom några veckor efter insättandet av gemfibrozil råkat ut för en eller flera hypoglykemiepisoder. Fallen finns rapporterade från USA och Frankrike. Något liknande fall finns inte inrapporterat av svenska läkare till det svenska biverkningsregistret.

Interaktionen orsakas av gemfibrozils hämning av CYP2C8. Repaglinid stimulerar insulinsekretionen och metaboliseras via leverns CYP2C8 och CYP3A4. Vid kombination med gemfibrozil konstaterades i studien, på friska försökspersoner, en tredubblad halveringstid från 1,3 till 3,7 timmar samt en åttafaldig ökning av den totala exponeringen för repaglinid. Koncentrationen av repaglinid efter sju timmar var 28 gånger högre än förväntat. Även den blodglukossänkande effekten av repaglinid ökade och förlängdes i tid.

Läkemedelsverket uppmanar läkare att nödvändig förändring måste ske bland de patienter som står på kombinationen. Verket uppmanar också läkarkåren att rapportera oväntade hypoglykemiattacker.