AI kan hitta tidiga tecken på Alzheimer

AI kan hitta tidiga tecken på Alzheimer

Med inspelade ögonrörelser analyserade med hjälp av artificiell intelligens hoppas forskarna kunna upptäcka demenssjukdomar i ett tidigt stadium.

24 maj 2017, kl 10:25
0

Annons

Fredrik Wetterhall.

It-företaget Optolexia har fått 1,9 miljoner kronor i anslag från Vinnova för utveckla en metod där man med hjälp av artificiell intelligens, AI, och ögonrörelseanalys ska kunna upptäcka tidiga tecken på Parkinson och Alzheimers sjukdom.

Projektet kommer att ske i nära samarbete med forskare vid Karolinska institutet och är än så länge i sin linda.

– Till en början kommer vi att spela in ögonrörelser hos patienter som redan har fått en Alzheimer- eller Parkinsondiagnos och både innan och efter medicinering, säger Fredrik Wetterhall, vd för Optolexia.

Det är tidigare känt i forskningen att ögonrörelser speglar hjärnans kognitiva processer och att avvikande rörelsemönster kan visa tecken på till exempel demens.

– Till en början kommer vi att göra en proof of concept-studie med ett par hundra patienter, men visionen är att alla ska kunna screenas hemma när de läser sin tidning, säger Fredrik Wetterhall.

Själva screeningen går till så att personen läser texter på en skärm samtidigt som en speciell kamera spelar in ögonrörelserna. Både patienter med och utan diagnos kommer att analyseras och inspelningarna samlas i ett bibliotek.

– Med hjälp av AI kan sedan datorn identifiera olika rörelsemönster som är utmärkande för personer med Alzheimer eller Parkinson. Ju fler rörelsemönster som läggs in i biblioteket desto bättre blir datorn på att känna igen mönstren, säger Fredrik Wetterhall.

En stor utmaning vid utveckling av nya läkemedel mot fram för allt Alzheimer är att hitta patienterna tidigt i sjukdomen innan de uppvisar några symtom, för att påbörja behandlingen redan då. Det är dock inte där projektets fokus ligger i första hand.

Fredrik Wetterhall poängterar också att ögonrörelseanalysen inte är ett diagnostiskt verktyg i sig, utan en screeningmetod som kan användas för att upptäcka de som visar tecken på sjukdom och som tidigt kan utredas vidare.

– Genom att identifiera patienter och sätta in insatser tidigt i sjukdomen kan stora lidanden undvikas och pengar sparas, säger Fredrik Wetterhall.

När och om metoden kan börja användas i stor skala kan inte Fredrik Wetterhall svara på.

– Projektet är tänkt att pågå i ett och ett halvt år och vi hoppas ha de första resultaten i slutet av 2018. Därefter får vi se hur vi går vidare, säger Fredrik Wetterhall.

Bolaget Optolexia har sedan tidigare en liknande teknik utvecklad för att screena för dyslexi hos barn.