Nöjda med informationen om läkemedel
Majoriteten tyckte sig ha fått tillräckligt med information om medicineringen.

Nöjda med informationen om läkemedel

De flesta patienter som varit inlagda eller besökt öppenvården på sjukhus under våren tycks rätt nöjda med den information de fått om sina läkemedel.

12 okt 2016, kl 10:51
0

Annons

En sammanställning av undersökningarna i Nationell patientenkät tyder på att patienter generellt är nöjda med informationen om medicineringen och eventuella biverkningar.

Sammanställningen grundar sig på de återkommande undersökningarna som samordnas av Sveriges kommuner och landsting, SKL. Under våren kom det in 130 000 svar från patienter som besökt öppenvården på sjukhus och 56 000 som varit inlagda på sjukhus.

När det gäller frågor som berör medicinering, till exempel om man tycker sig ha fått tillräcklig information om medicineringen och eventuella biverkningar är andelen positiva svar 80 procent inom öppenvården och 71 procent inom slutenvården. 90 procent inom öppenvården och 84 procent inom slutenvården var positiva angående vårdpersonalens förklaring om medicineringen.

På frågan om vårdpersonal frågat patienten om vilka läkemedel hen använde var andelen positiva svar 78 procent inom öppenvården respektive 84 procent inom slutenvården.

I enkäten används en femgradig skala. Skalan löper från ”Nej, inte alls" till "Ja, helt och hållet". Svar fyra eller fem på den femgradiga skalan räknas som positiva svar. Utöver den femgradiga skalan ges svarsalternativet ”Ej aktuellt”.

Enligt den här enkäten är svenska patienter mest positiva kring området helhetsintryck och tillgänglighet. Minst positiv är man med möjligheten till delaktighet och involvering i sin egen vård. Män är något mer nöjda med vårdbesöket än kvinnor, både inom öppen- och slutenvården. Störst skillnad finns mellan äldre män och yngre kvinnor, där 94 procent av äldre män är positiva och 84 procent av de yngre kvinnorna säger samma sak.