Annons
Negativt för kombination mot prostatacancer
Illustration av prostatacancer.

Negativt för kombination mot prostatacancer

En kombination av läkemedlen mot prostatacancer Xtandi och Zytiga visade sig inte ha den effekt man hoppats på. Någon längre tids överlevnad utan att sjukdomen förvärrades uppnåddes inte.

16 dec 2016, kl 09:43
0

Det meddelar Pfizer, som är bolaget bakom Xtandi.

I en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas IV-studie vid namn Phase 4 PLATO har läkemedlet Xtandi, enzalutamid, i kombination med Zytiga, abirateronacetat, och prednisolon prövats hos patienter med prostatacancer vars prostataspecifika antigen, PSA-värde, ökat trots behandling.

Jämförelsen har gjorts mot behandling med enbart Zytiga och prednisolon.

Den specifika patientgruppen har metastaserad prostatacancer som inte behandlats med kemoterapi, och som inte heller kunnat behandlas framgångsrikt med operation.

Studien omfattade 509 patienter som alla under en första period fick Xtandi. Vid bekräftad förhöjning av PSA-värden togs patienter i en andra fas ut för att delas in i två grupper, en som behandlades med Zytiga och prednisolon i kombination med Xtandi, och en som behandlades med Zytiga, prednisolon och placebo.

Effektmåttet var överlevnad utan förvärrat sjukdomstillstånd, och studiens resultat visade alltså att kombinationsbehandlingen inte ledde till någon längre tids överlevnad.

– Vi kommer att fortsätta analysera datan från studien för att bättre förstå resultatet, sa Mohammad Hirmand från Medivation, bolaget bakom Xtandi som köpts upp av Pfizer, i en kommentar. Det är viktigt att fortsätta forskningen för att hjälpa de här patienterna, som har en dålig prognos trots framsteg i behandlingen.

Sedan några år finns de två livsförlängande läkemedlen mot spridd prostatacancer Xtandi och Zytiga att tillgå i Sverige.

Xtandi är godkänt för att behandla vuxna män med metastaserande prostatacancer och används när medicinsk eller kirurgisk kastrationsbehandling eller när behandling med cytostatika inte fungerar.

Enzalutamid verkar genom att blockera aktiviteten av hormonet testosteron och andra androgener genom att hindra flera steg i den signalkedja som drivs av aktiveringen av androgenreceptorer. Prostatacancer behöver hormonerna för att växa till, och genom blockeringen gör enzalutamid att tillväxten av tumören kan avstanna.

Zytiga fungerar också som en hämmare av androgen biosyntes.

I Sverige har båda läkemedlen Xtandi och Zytiga varit föremål för långdragna förhandlingar om prissättning mellan TLV, företag och landsting, och avtalen har varit hemliga. Båda preparaten är subventionerade sedan juni 2015. Innan dess ansågs läkemedlen vara för dyra.