Annons
Mabthera på Kloka listan för behandling av ms
Den monoklonala antikroppen Mabthera, rituximab, ingår i nästa års upplaga av Kloka listan som förstahandsval för behandling av en typ av ms. Läkemedlet är inte godkänt för indikationen men förskrivs i dag inom ramen för den fria förskrivningsrätten.

Mabthera på Kloka listan för behandling av ms

Nästa års upplaga av Kloka listan är klar. Bland nyheterna finns lymfomläkemedlet Mabthera med som rekommendation för behandling av multipel skleros.

15 dec 2016, kl 12:44
0

Annons

Mia von Euler. Foto: Märta Thisner.

Kloka listan ges ut av läkemedelskommittéen i Stockholms län och innehåller rekommendationer av läkemedel för behandling av framförallt vanliga sjukdomar. I 2017 års upplaga, som nu är klar, ges även rekommendationer för läkemedelsbehandling av ovanligare diagnoser.

Bland annat finns lymfomläkemedlet Mabthera, rituximab, med på listan över läkemedel för behandling av högaktiv skovvis fortlöpande JC-positiv multipel skleros, ms. Redan i dag förskrivs Mabthera off label i relativt stor omfattning för indikationen, något som lett till en intensiv debatt om läkemedlet som sådant och om själva off label-principen.

Trots studier som visat att Mabthera är både effektivt och säkert vid ms finns till exempel inte läkemedlet med i Socialstyrelsens slutversion av de nationella riktlinjerna annat än som del i en generell rekommendation av behandling med anti CD20-antikroppar.

Mia von Euler är specialist i neurologi och ordförande i expertrådet som arbetat med rekommendationerna till Kloka listan, och ser Mabtheras placering på listan som viktig.

– Nu har vi gett det en plats i behandlingen där vi tycker att det finns god dokumentation som stöder dess effekt och säkerhet.

Ms finns i flera olika former och svårighetsgrad och behandlas därför olika och med olika läkemedel beroende på sjukdomstyp. Man har därför sett ett behov att göra råden tydligare.

– Det finns en poäng i att strukturera upp vad man ska ge, på vilken nivå och när. Men jag tror inte rekommendationerna kommer att revolutionera ms-behandlingen i Stockholm, utan de speglar ganska väl hur vi redan tänker kring behandling av ms, säger Mia von Euler.

I expertutlåtandet till Kloka listan framhålls Mabthera, rituximab, som förstahandsvalet för behandling av högaktiv skovvis fortlöpande ms hos patienter med JC-virus:

”Med de goda effekter som visats, den gynnsamma biverkningsprofilen, den patientvänliga administrationen och dessutom en förhållandevis låg kostnad så anser expertrådet att det är motiverat att rekommendera rituximab som förstahandsval för ms-patienter med höginflammatorisk sjukdom och JC-virus-infektion, då behandling med andra läkemedel aktuella för denna patientgrupp förknippats med ökad risk för reaktivering av virusinfektion i hjärnan.”, står att läsa i expertutlåtandet.

Mia von Euler påpekar dock att de delar i Kloka listans ms-rekommendationer som rör själva vården och uppföljningen är minst lika betydelsefulla. Bland annat poängteras vikten av att registrera patienter i det nationella kvalitetsregistret och att vården ska skötas av neurologer med specialinritning mot ms.

– Det här är potenta läkemedel som är viktiga att följa upp och för att vi ska kunna utvärdera olika behandlingar är det viktigt att vi har bra kvalitetsregisterdata. Det är extra viktigt med läkemedel som används off label, utanför de registrerade indikationerna. Det finns en risk att rapportering till register är sådant som väljs bort när det till exempel är ont om folk på klinikerna. Det är också viktigt att dessa läkemedel sätts in av neurologer specialiserade på ms, som även följer patientens behandling. Det händer så mycket inom det här området som man måste vara uppdaterad på, säger Mia von Euler.

Kloka listan innehåller från och med nästa år även rekommendationer kring behandling av bland annat psoriasis, som nu kompletterats med rekommendationer då lokal behandling inte är tillräcklig. För behandling av medelsvår till svår psoriasis rekommenderas metotrexat, Methotrexate och acitretin, Neotigason, i första hand.

Syftet med Kloka listan att vägleda vården och patienter i val av läkemedel och rekommendationerna baseras på läkemedlets effektivitet, säkerhet och kostnadseffektivitet. Från och med den 17 januari 2017 finns webbversionen av Kloka listan tillgänglig på Janusinfo.se.