Nationella IT-strategin får backning

Riksrevisionen tycker inte att staten har gjort tillräckligt när det
gäller införandet av den nationella IT-strategin. Målet med en
sammanhållen journalföring är fortfarande långt ifrån verklighet.

19 maj 2011, kl 12:32
0

Motivet med den nationella IT-strategin som inleddes 2006 är att olika vårdinstanser på ett enkelt sätt ska kunna få tillgång till den patientinformation den behöver. Staten och kommunerna har därför arbetat med att möjliggöra för olika delar av vården att komma åt patientuppgifter, som till exempel information om läkemedel, mellan olika landsting såväl som mellan kommun och landsting.

Men när Riksrevisionen nu har granskat arbetet är man inte helt nöjd med insatserna. Enligt en rapport har IT-strategin genomförts i otakt och möjligheterna att ta del av patientinformation varierar stort i landet. Det råder också viss oklarhet vilka myndigheter som ansvara för vad. Både Socialstyrelsen och Datainspektionen utövar tillsyn över patientens integritet och ansvarsområdena är överlappande menar Riksrevisionen.

Överlag anser Riksrevisionen att de olika samarbetspartnerna inom strategin måste klargöra vem som gör vad och när.
– Överenskommelsen mellan regering, kommuner och landsting bygger på frivillighet vilket innebär att det är upp till varje aktör att genomföra insatserna. Regeringen bör tänka på det när de utformar liknande överenskommelser, säger riksrevisor Gudrun Antemar.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att i en rapport till riksdagen redovisa vilka resultat som nåtts hittills inom IT-strategin och utvärdera om det behövs en tydligare struktur för det fortsatta arbetet. Regeringen uppmanas också att utreda hur utbytet av patientinformation mellan just kommunerna och övrig hälso- och sjukvård kan säkerställas.