Nätbaserad och vanlig KBT lika bra mot depression

Nätbaserad och vanlig KBT lika bra mot depression

KBT via internet kan dock ha negativ effekt vid program som innehåller avslappningsterapi, visar en studie.

20 aug 2021, kl 10:37
0

Annons
Cecilia Björkelund

Cecilia Björkelund. Foto: Christina Ylander.

Kognitiv beteendeterapi, KBT, via internet som behandling mot depression blir allt vanligare. Nu visar en internationell sammanställning av ett 70-tal studier att den nätbaserade behandlingen i de allra flesta fall är lika bra som traditionell KBT.

– För personer som lider av lätt eller medelsvår depression är effekten av de två behandlingsformerna densamma. KBT via internet är inte bättre, men det är lika bra som sedvanlig KBT, säger Cecilia Björkelund, professor i allmänmedicin vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet och en av författarna till studien.

KBT via internet funnits i tio år

I dag behandlas depression och ångestsyndrom ofta med psykologisk behandling i form av KBT, och ofta även med antidepressiva läkemedel. KBT går ut på att förändra tankar, känslor och beteenden hos patienten som utgör hinder i livet och försämrar måendet. Vid behandlingen får patienten uppgifter och övningar som utförs på egen hand.

Vid traditionell KBT går patienten på regelbundna möten med en psykolog. Den internetbaserade behandlingen bygger på samma princip som traditionell KBT, men kontakten med psykologen sker i stället via säker mejl eller telefon. Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer för behandling vid depression och ångestsyndrom och påpekar där att det är viktigt med ett utbud av flera effektiva behandlingsmetoder.

Internetbaserad KBT som behandling mot depression har praktiserats i cirka tio år i Sverige. Men enligt Cecilia Björkelund har det tidigare endast funnits ett fåtal svenska randomiserade studier som har undersökt effekten i jämförelse med traditionell KBT.

Många tidigare studier som har gjorts har randomiserat patienterna till KBT via internet eller till att få vänta tre månader på traditionell KBT-behandling. En metod som enligt Cecilia Björkelund gör jämförelsen mindre tillförlitlig.

Sammanställning av 17 000 patienter

I den nu aktuella sammanställningen har forskare jämför traditionell KBT med internetbaserad KBT mot depression och ångestsyndrom, och kommit fram till att effekten mellan de båda varianterna till största del är likvärdiga. Man har kunnat studera vilka delar av internetbehandlingen som är effektiva för vilka patienter.

Sammanställningen, som har publicerats i The lancet psychiatry, bygger på 76 studier från olika länder varav Sverige är ett. Totalt har 17 521 patienter ingått. Det internationella arbetet har letts från Kyoto University i Japan.

Den svenska studien som ingår i den internationella sammanställningen utfördes i Västra Götalandsregionen mellan 2010 och 2013. I den ingick 90 patienter inom primärvården som led av lätt eller medelsvår depression. Alla dessa hade svarat ja på frågan om de kunde tänka sig att prova internetbaserad KBT. Därefter randomiserades hälften till denna behandling medan den andra hälften fick sedvanlig behandling på vårdcentralen.

Uppföljning viktigt vid KBT via internet

Internetbaserad KBT består av cirka åtta till tio moduler med övningar. Varje vecka har patienten också kontakt med en psykolog via mejl eller telefon.

– Fördelarna med en nätbaserad behandling är att man inte behöver resa eller ta ledigt från jobbet eftersom man själv kan bestämma när man vill göra de olika modulerna, säger Cecilia Björkelund.

Hon poängterar dock vikten av kontakt och uppföljning.

– Det är inte så att vi lämnar patienten helt ensam. Det är förstås viktigt att se att depressionen inte förvärras, och den ska ju också bli bättre, säger Cecilia Björkelund.

I första hand rekommenderas att patienter som lider av depression eller ångestsyndrom behandlas med någon form av psykologisk behandling, framför allt KBT, men om detta inte fungerar kan antidepressivt läkemedel vara ett komplement.

– Vissa patienter tar redan antidepressivt läkemedel när de provar KBT, och så fall går det bra om man fortsätter med det. I den svenska studien såg vi en minskning av medicineringen i början bland de patienter som fick KBT via internet, men i slutet av studien återgick det till att vara lika många i båda grupperna, säger Cecilia Björkelund.

Avslappningsterapi visade negativ effekt

Den internetbaserade behandlingen kan i vissa fall ha negativa effekter, till exempel i de program som innehåller avslappningsterapi.

– Delarna i internetbaserad KBT är effektiva i en högre eller lägre grad, men det är ungefär i samma utsträckning som traditionell behandling. Avslappningsterapi rekommenderas egentligen inte som behandling av depression alls, säger Cecilia Björkelund.

Nätbaserad KBT passar inte heller alla patienter. Vid djup depression är denna behandlingsform inte aktuell i primärvården.

KBT via internet är redan implementerat i primärvården och varje region har möjlighet att beställa sådana program. Cecilia Björkelund menar att resultaten av den aktuella sammanställningen är viktiga.

– Det är inte så många studier som är genomförda på det här sättet. Ska man använda denna behandling i primärvården är det viktigt att det också finns studieresultat från primärvårdens patienter, säger Cecilia Björkelund.