Annons

Missvisande jämförelser med Tradil

Anmäld: Nordic Drugs
Anmälare: Läkemedelsverket
Ärende: Tradil
Ärendenr: N731
Utgång: Fälld
Avgift: 80 000 kr

2 nov 2005, kl 10:48
0

Annons

Nordic Drugs (ND) marknadsför ett NSAID-preparat under namnet Tradil (dexibuprofen). Godkända indikationer enligt produktresumén är ?Symtomatisk behandling för lindring av smärta och inflammation vid artros. Akut symtomatisk behandling av menstruationssmärta. Symtomatisk behandling av andra typer av mild till måttlig smärta, till exempel muskeloskeletal smärta eller tandvärk.?

En annons för Tradil hade rubriken ?Tre goda skäl att välja Tradil?. I mindre stilgrad stod ?Ett alternativ till selektiva cox-2-
hämmare och andra NSAID?. Den första underrubriken löd ?Tufft mot smärtan? följt av texten ?Likvärdig effekt jämfört med maxdos diklofenak?. Den tredje rubriken angav ?Kostnadseffektivt? följt av ?Halva läkemedelskostnaden och signifikant lägre total behandlingskostnad jämfört med celecoxib?. Läkemedelsverket menade att delar av annonsen var ovederhäftig och innehöll missvisande jämförelser.

Påståendet ?tufft mot smärtan? är en överdrift menar Läkemedelsverket, eftersom medlet återfinns längst ned på WHO:s smärt- trappa. En poster som anges som referens till påståendet ?kostnads-effektivt? har endast en kortfattad jämförelse mellan kostnader för läkemedel, läkarbesök, kostnader för biverkningar och ger därför inte tillräckligt stöd för påståendet, anser verket. Jämförelserna i sin helhet blir missvisande, enligt verket, eftersom effektjämförelsen görs mot det billigare diklofenak och prisjämförelsen mot det dyrare celecoxib.

ND bestrider anmälan. Uttrycket ?tufft mot smärtan? används för att visa att dexibuprofen har en jämförbar analgetisk effekt jämfört med maxdos diklofenak, något som styrks av en angiven studie. Därmed jämförs Tradil med det NSAID som många läkare anser vara det mest effektiva på marknaden. Förskrivare och annan sjukvårdspersonal måste förstå att jämförelsen handlar om läkemedel på det första steget av WHO:s smärttrappa med tanke på texten ?Ett alternativ till selektiva cox-
2-hämmare och andra NSAID?.

Uttrycket ?kostnadseffektivt? refererar till en poster med en hälsoekonomisk analys, där Markovs analysmodell använts för att värdera resultat hos patienter med artros i knä- eller höftled och som behandlats med dexibuprofen, ibuprofen, diklofenak eller celecoxib. Under undersökningens sex månader fanns inga skillnader i behandlingskostnad mellan dexibuprofen, ibuprofen och diklofenak. Dock hade dexibuprofen en signifikant lägre behandlingskostnad än celecoxib. I annonsen jämförs med både diklofenak och celecoxib efter de är andra NSAID-alternativ.

När det gäller den första anmärkningen ?Tufft mot smärtan? anser NBL att den inte säger mer än att Tradil har bra effekt mot smärta, NBL friar därför ND på denna punkt. När det gäller påståendet ?kostnadseffektivt? påpekar NBL att postern tar fasta på danska och norska förhållanden och att studien inte är direkt överförbar till svenska förhållanden. ND har därför inte bestyrkt sina påståenden. På den tredje punkten anser NBL att ND gör en missvisande jämförelse genom att jämföra effekt med ett konkurrerande läkemedel och kostnadsjämförelse med ett annat.
Nordic Drugs döms därför att betala en NBL-avgift om 80 000 kronor.