Mer samarbete ska främja forskningen

Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen har efter tre
år nu avslutat sitt arbete. En fond som upprättas av stat och landsting
för finansiering och en ny organisation som samordnar all forskning i
landet är några av förslagen i slutrapporten.

16 dec 2009, kl 12:52
0

Annons

Delegationens slutrapport har titeln ?Alla vinner? och syftar till att både patienter, industri och staten tjänar på en fungerande klinisk forskning. Men slutsatsen som dras är att den idag är alltför splittrad vilket gjort att forskningen tappat i kvalitet. Delegationen med ordförande Nina Rehnqvist i spetsen och representanter från bland annat SKL, Lif, landsting och Vinnova har identifierat fyra huvudsakliga problemområden. Attityder, brist på strukturer för att skapa incitament, kortsiktighet och onödiga målkonflikter är stöttestenarna lyder domen.

När delegationen tillsattes i mars 2007 var uppdraget från regeringen att hitta sätt att förbättra förutsättningar för samarbete mellan aktörerna inom den kliniska forskningen. Det ingick inte i ursprungsuppdraget för delegationen att lämna förslag till regeringen men några sådana lämnas trots allt.

Ett förslag är att staten och landstingen tillsammans ska satsa mer på verktyg som it-stöd, kvalitetsregister och biobanker. Inom ramen för sitt arbete har delegationen redan startat projektet KUR, Klinisk Utveckling via Register som går ut på att använda de olika kvalitetsregister som finns i Sverige för att stödja den kliniska forskningen.  Det kan bland annat användas till att rekrytera och följa patienter som deltar i kliniska prövningar. KUR kan även användas till att kartlägga biverkningar av behandlingar. Dessutom menar delegationen kan befintliga kvalitetsregistren användas till att göra hälsoekonomiska jämförelser i landet.

För att kunna finansiera den kliniska forskningen föreslår delegationen att stat och landsting gemensamt upprättar en fond för klinisk behandlingsforskning. Förslaget känns igen från Olle Stendahls utredning om den kliniska forskningen. Dessutom menar man att det krävs en samordning av olika kliniska forskningscentrum i landet. Där bör studier både från akademi och industriinitierade ingå för att bli så heltäckande som möjligt.

Dessutom behövs en nationell infrastruktur menar delegationen. De efterlyser en ny organisation som samlar det kliniska utvecklingsarbetet likt den brittiska UK Clinical Research Collaboration. Organisationen ska ansvara för kontakt och samordning mellan akademi, hälso- och sjukvård, industri och patientföreningar för att främja kvaliteten av en kliniska forsknignen.
? Alla har ett ansvar och alla vinner också på ett bättre samarbete, säger Nina Rehnqvist.