Annons

Kemoterapi värdefull även för äldre bröstcancerpatienter

Äldre kvinnor med bröstcancer kan ha lika stor nytta av kemoterapi som yngre och klarar för det mesta behandlingen om de är i god fysisk kondition. Det visar en ny amerikansk metaanalys.

23 mar 2005, kl 10:26
0

Risken att drabbas av bröstcancer ökar med åldern och nästan hälften av alla nya fall är kvinnor över 65 år. Studier har visat att tilläggsbehandling med kemoterapi för tidiga stadier av sjukdomen ökar återfallsfri överlevnad för kvinnor i åldern 50 till 69 år. Men det saknas i stort sett data för patienter över 70 år. De få data som finns tyder på en underanvändning, trots att behandlingen skulle kunna öka överlevnaden. Ofta görs också felaktigt en minskning av dosen till äldre kvinnor som kan minska effekten av behandlingen.

Lika stor nytta
En studie som publicerades i JAMA (2005;293:1073-1081) visar att friska äldre bröstcancerpatienter har nästan lika stor fördel av kemoterapi som yngre patienter när det gällde graden av återfall och dödlighet i sjukdomen. Studien gjordes av läkare vid Vermont Cancer Center i Burlington, USA.
Forskarna jämförde effekten av olika cytostatikaterapier i fyra randomiserade kliniska studier mellan åren 1975 och 1999. Totalt 6 487 kvinnor med bröstcancer och lymfkörtelmetastaser
ingick i studierna, varav 542 patienter var 65 år eller äldre och 159 var 70 år eller äldre. Patienterna följdes i medeltal 9,6 år.
Studierna randomiserade patienterna till olika
behandlingsmodeller med avseende på dos, val av läkemedel och behandlingstid. Effekten av aggressiv respektive mindre aggressiv kemoterapi jämfördes liksom terapier med och utan antracyklin. Man jämförde också högre doser med lägre doser av antracyklin samt antracyklin med och utan inkludering av taxaner. Alla studier hade en behandlingsarm med doser som kan betraktas som höga och potentiellt mer toxiska.
I analysen hade äldre patienter en högre behandlingsrelaterad dödlighet på 1,5 procent jämfört med yngre patienter (0,2 till 0,7 procent). Risken för återfall i bröstcancer var 22 procent lägre för patienter som behandlats med högdos kemoterapi jämfört med lågdos och äldre patienter hade lika stor nytta av behandlingen som yngre.
Analysen komplicerades av att tamoxifen bara användes i två av studierna. Men där det fanns data på tamoxifen gav fortfarande den mer intensiva kemoterapin en signifikant minskad risk för återfall. Forskarna menar att det tyder på att det finns fördelar med att lägga till mer intensiv kemoterapi även för patienter som får tamoxifen. Men de påpekar samtidigt att det fortfarande finns för lite data för att kunna värdera adjuvant kemoterapi för äldre postmenopausala bröstcancerpatienter med hormonberoende bröstcancer som får tamoxifen.

Biologisk ålder styr
Resultaten av studien, att kemoterapi har samma nytta för äldre kvinnor som för yngre, bekräftar de erfarenheter man har på Radiumhemmet i Stockholm. Men enligt överläkare Thomas Hatschek finns det också här i Sverige en tveksamhet till att behandla äldre kvinnor.
? Det är inte kvinnorna som är tveksamma till behandlingen utan läkarna, säger han.
Orsaken är att metaanalyser som genomförs vart femte år sedan 1980-talet till en början visade att behandlingsresultatet inte var lika bra för äldre kvinnor, vilket har gjort att läkarna har varit försiktiga.

? Idag erbjuder vi kemoterapi för kvinnor över 65 år, men är fortfarande försiktiga med att behandla kvinnor över 70 år, säger han.
På många andra kliniker ute i landet är man möjligen ännu mer tveksam till att behandla i högre åldrar.
Det viktiga är, menar han, att se till den biologiska åldern. Kvinnorna bör ha ett bra allmäntillstånd eftersom behandlingen är tuff. På sikt tror han att kemoterapi i större utsträckning kommer att ges i högre åldrar.

Motiverat att behandla
I en kommentar i samma nummer av JAMA hävdar läkare vid Northwestern University i Chicago, USA, att resultaten bekräftar kliniska erfarenheter som visat att yngre och äldre kvinnor har lika stor nytta av kemoterapi.
De menar att det har funnits en överdriven rädsla för biverkningar men att dosjusteringar baserat på kreatininclearance kan minimera de toxiska effekterna. Analyser av större studier tyder på att äldre kvinnor med god hälsa tolererar kemoterapi inklusive antracyklin-baserade behandlingar och att de toxiska effekterna liknar de för yngre patienter. Men för kvinnor med flera andra sjukdomar kan endokrin terapi enbart passa bättre.
En begränsning i den aktuella studien är dock att relativt få patienter i de äldsta åldersgrupperna, över 65 år, har ingått.