Annons
Dom som friade från forskningsfusk står fast
Foto: Sara Heyman

Dom som friade från forskningsfusk står fast

Högsta förvaltningsdomstolen tar inte upp fallet där Karolinska institutets tidigare prorektor var anmäld.

24 maj 2023, kl 14:20
0

Annons

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar inte prövningstillstånd i ärendet om Karolinska institutets tidigare prorektor Karin Dahlman-Wright. Det innebär att kammarrättens friande dom står fast.

Ärendet gäller felaktiga bildpubliceringar i fyra vetenskapliga artiklar där hon var korresponderande författare eller ansvarig sistaförfattare.

Nämnd fällde Karin Dahlman-Wright

I september 2020 fällde Nämnden för prövning av oredlighet i forskning, NPOF, Karin Dahlman-Wright för oredlighet i forskning. NPOF fällde henne enligt den lagstiftning som börjat gälla 1 januari samma år. Nämnden ansåg att forskarna hade manipulerat bilder, och att Karin Dahlman-Wright hade varit grovt oaktsam som inte upptäckt och åtgärdat detta.

Efter turer i flera instanser nådde ärendet kammarrätten som ansåg att Karin Dahlman-Wright inte var skyldig till oredlighet i forskning.

Kammarrätten bedömde visserligen att bilderna var förfalskade och utgjorde allvarliga avvikelser från god forskningssed. Och att den tidigare prorektorn hade brustit i sitt ansvar när hon godkänt bilderna utan att säkerställa att de var korrekta. Men kammarrätten ansåg ändå inte att hon varit grovt oaktsam. Därmed friades hon.

Ville ha prejudikat

NPOF gick då vidare till Högsta förvaltningsdomstolen och begärde prövningstillstånd i ärendet.

I sin motivering till överklagandet framhöll nämnden att tolkningen av den nya lagen har stor betydelse för kommande ärenden. NPOF ansåg att kammarrättens tolkning innebar att väldigt få av de forskare som fabricerar, förfalskar och plagierar faktiskt skulle kunna anses skyldiga till oredlighet i forskning.

Högsta förvaltningsdomstolens beslut att inte bevilja prövningstillstånd innebär nu att kammarrättens friande dom står fast.