JO: Regionens vaccinbeslut stred mot lagstiftningen
Foto: Istock

JO: Regionens vaccinbeslut stred mot lagstiftningen

Region Stockholms beslut om att inte erbjuda ett annat vaccin om man tackade nej till Astrazenecas får kritik.

16 jun 2022, kl 08:21
0

När Region Stockholm meddelade att äldre som tackade nej till Astrazenecas vaccin inte skulle erbjudas ett annat covid-19-vaccin, tog regionen inte tillräcklig hänsyn till lagstiftningen.

Det konstaterar Justitieombudsmannen, JO, och riktar därför viss kritik mot regionen. Hälso- och sjukvårdslagen och patientlagen ger en patient rätt att välja det behandlingsalternativ han eller hon föredrar. Och enligt JO bör vaccinationen i det här fallet ha omfattats av begreppet behandlingsalternativ.

Misstänkt biverkning av Astrazenecas vaccin

Det var i april 2021 som Region Stockholm gick ut med information om att personer som  tackade nej till covid-19-vaccinet från Astrazeneca, inte skulle erbjudas vaccin från en annan tillverkare. Informationen riktade sig till personer som var 65 år och äldre.

Bakgrunden till regionens publicering var att Folkhälsomyndigheten i mars 2021 beslutade att endast rekommendera vaccinet från Astrazeneca till personer som var 65 år och äldre. Anledningen var att det inkommit rapporter om att det fanns ett misstänkt samband mellan vaccinet samt en kombination av blödning och blodpropp. Biverkningen var ovanlig i alla åldersgrupper, men mycket ovanlig bland äldre. För dem fanns det därför en övervägande nytta med att ta vaccinet då risken för svår sjukdom och död i covid-19 är högre bland äldre.

Fick in 20 klagomål

Efter publiceringen fick JO in drygt 20 klagomål mot regionen. En av anmälarna framförde bland annat att det var ”högst tveksamt” om regionen hade beaktat hälso- och sjukvårdslagens skrivelse om val av behandlingsalternativ.

JO beslutade att utreda denna anmälan och begärde därför svar av regionen. Region Stockholm framförde då att det var Programledning Vaccin, ett samarbetsorgan inom regionen som samordnar frågor kring vaccinhantering, som hade beslutat om inriktningen för Astrazenecas vaccin.

Inriktningen innebar att vaccinet skulle användas inom den grupp som rekommenderades av Folkhälsomyndigheten, det vill säga personer som var 65 år och äldre. Syftet med inriktningen var att så många som möjligt skulle erbjudas vaccin utifrån ålderrekommendationerna. Dock, konstaterar regionen, har det inte funnits något förbud mot att personer som är 65 år och äldre kan vaccineras med andra vaccin än Astrazenecas.

I sitt svar framförde regionen också att patienter enligt hälso- och sjukvårdslagen har vissa möjligheter att välja behandlingsalternativ, så länge det finns flera sådana att välja mellan. I den aktuella situationen var tillgången till covid-19-vaccin begränsad och användes enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Eftersom det inte fanns fri tillgång till vaccin fanns det inte heller möjlighet för patienterna att välja fritt, skriver regionen.

Borde ha erbjudits ny tid

Trots att regionen har framfört att det inte fanns något förbud mot andra vaccin, anser JO att det av informationen framgår att det var Astrazenecas vaccin som skulle användas till äldre.

Enligt JO bör en person som inte vill ha ett specifikt vaccin hänvisas till att boka en ny tid för vaccination, om det vid vaccinationstillfället endast finns ett vaccin tillgängligt. Om tillgången till vaccin är osäker bör patienten också informeras om detta. ”Regionens information gav däremot i stället uttryck för att den berörda persongruppen – uteslutande och undantagslöst – skulle erbjudas Astra Zenecas vaccin”, skriver JO. JO konstaterar också att det i regionens svar verkar som att det fanns tillgång till andra vaccin även om den var begränsad.

I och med detta har regionen, enligt JO, inte tagit tillräcklig hänsyn till hälso- och sjukvårdslagen och patientlagen och kan därför inte undgå viss kritik.

Samtidigt konstaterar JO att det kan behövas särskilda bestämmelser för att hantera behovet av vaccinationer under en pandemi, någon som myndigheten även tidigare har påpekat. Beslutet lämnas därför nu över till regeringen och den särskilda utredning som ska se över smittskyddslagen samt analysera behovet av nya bestämmelser inför framtida pandemier.