Annons

Genomgripande förändringar som ska göra vården bättre

»Snabbare stöd. Idag nås en av fem svenskar med beroende. En satsning på tidig upptäckt och rådgivning för att förhindra riskbruk föreslås. Nytt lagfäst ansvar för primärvården och barn- och mödrahälsovården samt utökat ansvar för företagshälsovården, student- och elevhälsan.»Ny ansvarsfördelning. Ny lag om missbruks- och beroendevården, där huvudansvaret för missbruksbehandling läggs på landstingen samtidigt som […]

14 jun 2011, kl 12:42
0

»Snabbare stöd. Idag nås en av fem svenskar med beroende. En satsning på tidig upptäckt och rådgivning för att förhindra riskbruk föreslås. Nytt lagfäst ansvar för primärvården och barn- och mödrahälsovården samt utökat ansvar för företagshälsovården, student- och elevhälsan.
»Ny ansvarsfördelning. Ny lag om missbruks- och beroendevården, där huvudansvaret för missbruksbehandling läggs på landstingen samtidigt som kommunerna även fortsättningsvis ska ha samlat ansvar för socialt stöd (boende, arbete med mera).
»Stärkta rättigheter för individen. En lagfäst förstärkt vårdgaranti föreslås som innebär att vårdgivaren ska ha upprättat en behandlingsplan inom 30 dagar, om så inte sker kan patienten vända sig till annan vårdgivare. Personligt ombud är ett annat förslag.
»Utvecklat vårdinnehåll. Det finns för få behandlingsalternativ i Sverige och vårdkvaliteten på missbruks- och beroendevården är starkt skiftande. Nya satsningar föreslås på barn, unga, läkemedelsberoende, personer med funktionsnedsättning, av utländsk härkomst med flera. Dessutom rekommenderas landstingsstyrda sprututbytesprogram och läkemedelsassisterad behandling till fler.
»Kvalitets- och kompetenssatsningar. Svensk missbruksvård behöver utvärderas, kvalitetssäkras och grundas på vetenskaplighet. Därför föreslås ett nationellt kvalitetsregister, nya forskningsskolor och kompetenscentrum för läkemedelsberoende och dopning, liksom pengar till utbildning och vidareutbildning för vårdpersonal.
»Förändrad tvångsvård. Uppluckring och förändring av tvångsvården genom nya »Vård utan samtycke«. Utredningen föreslår en sammanslagning av LVM (Lagen om vård av missbrukare) och LPT (Lagen om psykiatrisk tvångsvård). LPT-vården förstärks också med psykosocial kompetens.
»Ansvarsförändring för polis och kriminalvård. Missbruk och kriminalvård är starkt förknippade. Modernisering av LOB – Lagen om omhändertagande av berusade personer – föreslås, landstinget övertar ansvaret för medicinsk bedömning och  tillnyktring. Tillgången till behandlingshem ska också ökas.
»Mer ansvar till arbetsgivarna. Arbetsgivare ska ges utökat stöd för att underlätta anställning och rehabilitering av personer med missbrukshistoria. Dessutom föreslås att missbruksproblem i högre grad ska identifieras i socialförsäkringen.