Annons

Donepezil effektivt vid svår Alzheimers sjukdom

Kolinesterashämmaren donepezil (Aricept) förbättrar kognition och bevarar funktion hos patienter med svår Alzheimers sjukdom. Det visar en svensk studie som publiceras i dagens nummer av the Lancet.

23 mar 2006, kl 12:05
0

Under ledning av Bengt Winblad vid Karolinska Institutet i Huddinge har kolinesterashämmaren donepezil (Aricept) studerats på 248 patienter i en sex månader lång dubbelblind placebokontrollerad studie. Den primära effektparametern var förändringen på skalorna SIB och ADCS-ADL-severe (se faktaruta) från baseline till sex månader.

95 patienter på donepezil och 99 patienter på placebo fullföljde studien. Patienterna på donepezil förbättrades mer (5,7) enligt det kognitiva effektmåttet SIB, och försämrades mindre (1,7) enligt det funktionella effektmåttet ADCS-ADL-severe scores, vid sex månaders uppföljning jämfört med baseline (p=0,008).

Förekomsten av biverkningar var jämförbar mellan grupperna (donepezil 82 % [n=105], placebo 76 % [n=91]), där de flesta var milda till måttliga och av övergående natur. Fler patienter i donepezilgruppen (n=20) avbröt dock behandlingen jämfört med placebogruppen (n=8) på grund av biverkningar,

Patienterna hade svår Alzheimers sjukdom (MMSE-poäng 1-10; se faktaruta) och både på vårdhem i Sverige. 128 patienter fick dagligen 5 mg donepezil oralt i 30 dagar, följt av upp till 10 mg därefter. 120 patienter fick motsvarande mängd placebo.

Sedan tidigare används donepezil för behandling av mild till måttlig Alzheimers sjukdom. Effekten vid svårare former av demens har dock inte undersökts och har varit kontroversiell.