Det behövs ett tydligare ansvar för patientens hela behandling

Regeringens läkemedelsstrategi som offentliggjordes den 26 augusti tar ett brett grepp på läkemedelsområdet. Kampanjen Koll på läkemedel har granskat de delar som berör äldres läkemedelsbehandling och efterlyser ett tydligare ansvar för patientens hela behandling.

30 aug 2011, kl 12:49
0

Annons

Strategin anger fem övergripande mål, varav äldre personer är mest berörda av det första: ?Medicinska resultat och patientsäkerhet i världsklass?. Det är oklart vad denna formulering får för praktisk betydelse, eftersom de länder man i så fall jämför sig med sannolikt inte har bättre vård än Sverige.

Det är viktigt att man i strategin konstaterar att de mest sjuka äldre är minst nöjda med vården, att riktlinjer saknas för läkemedelsbehandling av äldre multisjuka och att detta är en situation som behöver förbättras. Koll på läkemedel har i flera utspel visat exempel på detta från såväl multimedicinering som från användning av för äldre olämpliga läkemedel. Socialstyrelsen har fått uppdraget att genomföra nödvändig förbättring. Det är också positivt att ökad patientmedverkan och effektiva läkemedelsgenomgångar tas upp i handlingsplanen. Båda dessa ämnen är prioriterade inom Koll på läkemedel.

Det finns också viktiga aspekter på äldres läkemedelsbehandling som inte berörs i strategin. De flesta läkemedel som multisjuka äldre använder är inte dokumenterade för den patientgruppen. Det gör att doseringen av dessa medel är osäker och att onödiga biverkningar och interaktioner kan förekomma. Läkemedelsstrategin tar inte upp denna fråga.

Äldre multisjuka behöver också en namngiven läkare med övergripande ansvar för patientens hela läkemedelsbehandling. Något sådant krav finns inte i strategin. Här är skrivningarna istället vaga, man talar om ?behov av anpassad läkemedelsbehandling? och tycks lita till olika former av framtida it-stöd. Tydlighet på den här punkten skulle vara av stort värde för multisjuka äldre.

Detta vill Koll på Läkemedel uppnå

– Varje äldre patient ska få en läkare med totalansvar för all medicinering

– Bättre dokumentation av de läkemedel som ordineras till äldre

– Årliga läkemedelsgenomgångar för äldre som behandlas för flera sjukdomar