Annons

Cerovive skyddar efter akut ischemisk stroke

Enligt resultat i New England Journal of Medicine från Saint I-studien skyddar behandling med Astrazenecas läkemedel NXY-059 jämfört med placebo mot strokerelaterad funktionsnedsättning hos patienter med akut ischemisk stroke.

10 feb 2006, kl 13:31
0

Annons

Resultaten, baserade på 1699 patienter, visar en statistisk signifikant minskning av strokerelaterad funktionsnedsättning, vid mätning enligt det primära effektmåttet, Modified Rankin Scale, (mRS-skalan, p=0,038 efter 90 dagar). 4,4 procent fler av de patienter som fick NXY-059 blev symtomfria (mRS-värde 0 jämfört med mRS-värde >0; p=0,003) och 3,7 procent fler återfick förmågan att gå utan hjälp och hade minskat behov av extern hjälp för sina kroppsliga behov (mRS-värde <= 3 jämfört med mRS-värde >3; p=0,02), i jämförelse med de patienter som fick placebo.

NXY-059 medförde dock ingen signifikant förbättring av neurologisk funktion vid mätning enligt NIH Stroke Scale (NIHSS). Dödligheten påverkades inte av behandling med NXY-059 i jämförelse med placebo.

De vanligaste oönskade effekterna som rapporterades under studien var feber (19 procent mot 19,2 för NXY-059 respektive placebo), förstoppning (9,8 procent mot 11,7), huvudvärk (9,6 procent mot 9,7), urinvägsinfektion (8,9 procent mot 6,8), progredierande stroke (6,5 procent mot 8,1) och hypokalemi (6,4 procent mot 4,4).

Saint I är en dubbelblind, placebokontrollerad fas III-studie, där patienterna randomiserades till behandling med NXY-059 eller placebo inom sex timmar efter akut ischemisk stroke. Studien omfattade 1 722 patienter från 158 kliniker i 24 länder. Klinisk nytta registrerades redan vid det första mättillfället (dag 7) och kvarstod under hela studien (90 dagar).

Behandlingseffekten påverkades inte av tiden fram till insatt behandling, svårighetsgraden av stroke eller samtidig behandling med propplösande behandling.

Författarna i NEJM drar slutsatsen att NXY-059, administrerat inom sex timmar, signifikant minskar den primära effektparametern, strokerelaterad funktionsnedsättning, efter 90 dagar. Däremot påverkades inte andra effektparametrar signifikant i positiv riktning.