Astma behandlas bättre med glukokortikoider än med leukotrienantagonister

Inhalerade glukokortikoider till vuxna astmatiker ger bättre effekt än leukotrienreceptorantagonister. Det visar en studie som publiceras i dagens British Medical Journal.

21 mar 2003, kl 12:17
0

Studien, en systematisk granskning av 13 randomiserade kontrollerade astmastudier, som har jämfört leukotrienreceptorantagonister (LRA) med inhalerade glukokortikoider (IGK) i minst 28 dagar, uppvisar resultat till glukokortikoidernas fördel.

De patienter som fick LRA uppvisade en 60 procentig ökad risk att försämra sin astma så mycket att det krävdes systemiska glukokortikoider (NNT = 27). Dessutom sågs en större förbättring hos IGK-patienterna avseende utandningseffekt, mätt enligt FEV (forced expiratory volume), samt förbättrad maximalt utandningsflöde på morgonen. Dessutom sågs positiva effekter på nattliga uppvaknanden, användning av beta-2-agonister och symtomfria dagar till IGK:s fördel.

De båda behandlingarna skiljde sig inte åt avseende biverkningar, men patienter på LRA uppvisade en 2,5 gånger ökad risk att avbryta behandlingen på grund av dålig astmakontroll.

Genomgången omfattar tolv studier på vuxna och en på barn. LRA jämfördes med IGK vid en dos ekvivalent till 400-450 mikrogram beklometason. Författarna anser inte att resultaten kan appliceras på barn på grund av för litet underlag.