”Ta bättre vara på apotekens potential”

”Ta bättre vara på apotekens potential”

Utredningen om god och nära vård har glömt öppenvårdsapoteken, anser Apotekarsocieteten.

25 aug 2020, kl 07:30
0

Annons
Karin Meyer, vd Apotekarsocieteten.

Karin Meyer, vd Apotekarsocieteten.

Apotekarsocieteten lyfter i sitt remissvar till utredningen ”God och nära vård” fram öppenvårdsapotekens betydelse för en välfungerande vårdkedja.
Organisationen menar att utredningen missar öppenvårdsapotekens roll och potential när hälso- och sjukvården ska bli mer effektiv och tillgänglig.

– Med tanke på den stora mängd kunder/patienter, både friska och sjuka, som besöker apoteken och dess legitimerade personal varje år har öppenvårdsapoteken en stor potential i ett mer proaktivt hälsofrämjande arbete. Vi anser att potentialen i dessa möten kan tillvaratas bättre och därmed komma hälso- och sjukvården tillgodo på ett sätt som inte sker i dag, säger Karin Meyer, vd för Apotekarsocieteten.

Apotekarsocieteten kritisk

Slutbetänkandet i Anna Nergårdhs omfattande utredning ”God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem” är ute på remiss. Utredningen lägger stort fokus på förstärkningar i primärvården för att utveckla en jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård.

Men Apotekarsocieteten anser att utredningen även borde ha belyst läkemedelsområdet och öppenvårdsapotekens potential i detta sammanhang. Organisationen pekar på att allt mer avancerade läkemedel används utanför för sjukhus vilket ställer högre krav på samarbete mellan professioner samt på utbildning om hur läkemedlen hanteras.

Vidare poängterar Apotekarsocieteten betydelsen av kompetensutveckling när vården omorganiseras – inte minst för sjukvårdsfarmaceuter vars roll bör kunna lyftas till en nationell strategisk nivå.

Betonar forskningens roll

Apotekarsocieteten betonar också forskningens roll i omställningen av hälso- och sjukvården. För en jämlik och god vård är det viktigt att klinisk forskning ingår i primärvårdens uppdrag. I dag, påpekas i remissvaret, är möjligheten att delta i kliniska studier starkt kopplad till att bo nära sjukhus eller life science-kluster: ”Patienter som kan och vill delta i kliniska studier finns i primärvården i hela landet och ur ett jämlikhetsperspektiv bör fler patienter ges samma möjlighet, oavsett var i landet de bor.”

– Utredningen har lagt fram många bra förslag på förändringar som är nödvändiga för en högkvalitativ och effektiv hälso- och sjukvård i framtiden. I en sådan ingår också läkemedelsanvändning och klinisk forskning. Vår förhoppning är att socialdepartementet tar till sig av våra och andra organisationers inspel om vikten därav och om öppenvårdsapotekens potential för en god och nära vård, säger Karin Meyer.

Tillsammans med Sveriges farmaceuter och Svensk apoteksförening skrev Apotekarsocieteten nyligen även en debattartikel i Dagens samhälle. Även debattartikeln kritiserar utredningen för att ha förbisett läkemedelsanvändningens och farmaceuternas roll.