Antileukotriener bäst mot barnastma

Användningen av antileukotrienerna är fortfarande relativt begränsad och det är oklart varför vissa astmapatienter får bättre effekt än andra. Generellt svarar de som har ansträngningsutlöst eller ASA-inducerad astma bäst på behandlingen.

19 okt 2004, kl 11:02
1

Annons

Antileukotriener är en relativt ny grupp orala astmaläkemedel som kan ge en viss tilläggseffekt till basbehandling med inhalationssteroider vid mild till måttlig astma. Underhållsbehandling med antileukotriener kan hos en del patienter minska anfallsfrekvens och behov av tilläggsmedicinering. I Sverige är montelukast (Singulair) godkänd.
Det finns ännu få direkt jämförande studier mellan antileukotriener och andra typer av astmaläkemedel som tillägg till inhalationssteroider, vilket har bidragit till att osäkerheten kring läkemedelsgruppen består.
Enligt en svenskledd studie som publicerades i BMJ förra året ger montelukast lika bra klinisk kontroll av astma ? fast inte bättre ? som salmeterol när det läggs till flutikason.
Fler jämförande studier har gjorts när det gäller monoterapi. En analys av 13 studier, som också publicerades i BMJ förra året, visade att antileukotrienerna är mindre effektiva än låg dos av inhalerade steroider som monoterapi vid behandling av mild till måttligt svår astma.

Ger olika effekt
Pär Gyllfors är läkare och astma- och leukotrienforskare vid lungkliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. I en pågående studie försöker han ta reda på om man kan identifiera astmapatienter som har en särskilt leukotrienberoende astma. Det skulle i så fall öka möjligheten att skräddarsy behandlingen.
Han menar att svårigheten för antileukotrienerna att dokumentera sin effekt kan bero på att astmapatienter svarar olika på läkemedlen och att man idag inte kan selektera ut de som får effekt.
? Däremot råder det inget tvivel om att antileukotrienerna påverkar den astmatiska inflammationen, säger han.
Han betonar att astma inte är en sjukdom utan ett mångfacetterat syndrom där den underliggande inflammationen initieras och underhålls av delvis olika mekanismer. Hos vissa astmapatienter är leukotrienerna mer involverade i den underliggande inflammationen och dessa svarar väldigt bra på antileukotriener. Men idag har vi ingen annan möjlighet att skilja ut dessa patienter än att pröva oss fram, man måste behandla med antileukotriener i en till tre månader och sedan utvärdera.
? Man har dock identifierat två tydliga grupper där antileukotrienerna verkar lite bättre och det är ASA-intolerant och ansträngningsutlöst astma, säger Pär Gyllfors.

Får svår astma
Överkänslighet mot NSAID-preparat drabbar cirka fem procent av alla patienter med svår astma och man har sett att dessa har en överproduktion av leukotriener. Det drabbar kvinnor i högre utsträckning än män, men det är fortfarande oklart varför vissa patienter utvecklar denna speciella typ av astma.
Pär Gyllfors har i en tidigare studie tillsammans med bland annat Barbro Dahlén på Karolinska universitetssjukhuset visat att de nya selektiva cox-2-hämmarna inte utlöser astmaattacker hos denna undergrupp av astmatiker.
Andra astmapatienter som kan ha nytta av antileukotrienerna är de som även lider av allergisk rinit och i USA är det redan en godkänd indikation.
? Vi väntar besked från Läkemedelsverket under hösten om godkännande för astma med samtidig allergisk rinit, säger Mikaela Bruhammar, produktchef på MSD Sverige.

Barn har annan typ av astma
Montelukast är godkänd för behandling av barn från sex månaders ålder. Pär Gyllfors säger att det förefaller som om barn generellt sett svarar bättre på behandling med antileukotriener än vuxna. Det kan också vara lättare ge en tablett eller mixtur till barn än inhalationsläkemedel.
? Jag tror att barnläkare har sett antileukotrienerna som en större tillgång än vuxenläkare, säger han.
Den typ av astma som barn upp till fyra års ålder drabbas av kommer ofta i samband med förkylning och kallas därför förkylningsastma eller virusinducerad astma. Diagnosen ställs ofta efter tredje perioden med astmasymtom i samband med infektion. För barn över fyra år dominerar astma kombinerad med allergi.
? Man vet idag inte varför astma ser olika ut i olika åldrar, säger Pär Gyllfors.
MSD har också gjort en liten pilotstudie på barn som visat effekt av montelukast vid luftvägsinfektion som orsakas av RS-virus.

? Där har vi nu startat en större studie på 1 000 barn i Sverige, säger Mikaela Bruhammar.
Det finns idag totalt tre antileukotriener av typen receptorantagonister på världsmarknaden. Alla blockerar samma receptor och ger en likartad effekt.
? Men det finns ytterligare en leukotrienreceptor identifierad och det är möjligt att om man kan blockera även den så kan det ge antileukotriener som är ännu mer effektiva än dagens, säger Pär Gyllfors.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. hur ska barnet bota sig av astma.
    vem får astma och varför.
    kan astma försvinna.
    hur påverkas ett barn att leva med astma.