Annons
SSRI hjälpte bättre mot ångest än mot depression
Foto: Istock

SSRI hjälpte bättre mot ångest än mot depression

Det antidepressiva SSRI-läkemedlet sertralin minskade ångestsymtom långt innan effekt syntes på depression.

20 sep 2019, kl 00:30
0

Hur bra hjälper egentligen antidepressiva SSRI-preparat (selektiva serotoninåterupptagningshämmare) personer med lätt till måttlig depression? Det är en fråga som forskningen hittills gett motsägande svar på och där mer forskning brukar efterlysas.

Nu presenterar brittiska forskare resultat av en studie som visar att SSRI-behandling verkar kunna få patienter med mild till måttlig depression att må psykiskt bättre trots att de specifika depressionssymtomen inte minskar. Det beror sannolikt på den minskade ångest som patienterna rapporterade långt innan det märktes en ytterst svag effekt på depressionssymtomen.

Studien, som publicerats i The Lancet psychiatry, finansierades av National Institute for Health Research. Den är den hittills största placebokontrollerade studie som gjorts av antidepressiv behandling utan finansiering av läkemedelsindustrin.

Ville spegla klinisk vardag

Mycket av den kunskap som hittills finns om SSRI-behandling är hämtad från studier av personer med svårare depression som vårdats vid sjukhuskliniker. Det är också främst denna forskning som ligger till grund för kliniska riktlinjer och behandlingsrekommendationer om att använda dessa läkemedel mot depression.

I den nu aktuella studien gick forskarna in för att få med en större bredd av svårighetsgrader och inkluderade därför även patienter med milda till moderata symtom på depression. Studien var dubbelblind och genomfördes vid sammanlagt 179 primärvårdsenheter i de engelska städerna Bristol, Liverpool, London och York.

Ett kriterium för att en patient skulle tillfrågas om att delta var att läkaren och/eller personen själv var osäker på om antidepressiv läkemedelsbehandling skulle vara till nytta eller ej. På det viset ville forskarna spegla en vanlig beslutssituation i klinisk vardag .

Patienterna randomiserades till att behandlas antingen med vanliga SSRI-preparatet sertralin (266 patienter) eller med placebo (284 patienter).

Efter sex veckors behandling syntes ingen effekt på depressionssymtom, som lågt stämningsläge och koncentrationssvårigheter, hos dem som fick sertralin. Ändå mådde de bättre än placebogruppen. Det var dubbelt så vanligt att rapportera förbättrad psykisk hälsa i sertralingruppen som i placebogruppen. Framför allt rapporterade de patienter som fick sertralin minskade ångestsymtom. Först efter tolv veckors behandling märktes även en liten minskning av depressionssymtomen i denna grupp.

“Meningsfullt behandla”

Forskarna såg inga tecken på att läkemedelseffekten var beroende av depressionens svårighetsgrad. Deras sammanfattande slutsats av studien är att det är meningsfullt att fortsätta behandla även personer med lättare depression med sertralin eller andra SSRI-preparat.

– Vi hoppas att vi har kastat nytt ljus över hur antidepressiva läkemedel fungerar, sade studiens förstaförfattare, forskaren och läkaren Gemma Morris vid University college of London, i samband med att studien publicerades.

– Det tycks som om personer som tar dessa läkemedel känner mindre ångest och det gör att de mår bättre även i de fall då behandlingen inte har så stor påverkan på själva depressionen.