Annons
Läkemedelskommittéer ska slopas enligt utredning
Sofia Wallström. Foto: Jann Lipka

Läkemedelskommittéer ska slopas enligt utredning

Utredning som läggs fram idag föreslår vårdkommittéer istället för dagens läkemedelskommittéer.

1 jun 2017, kl 11:09
0


Idag presenterar utredaren Sofia Wallström, även generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV, sin utredning som går under namnet Kunskapsstödsutredningen.

Syftet med utredningen har varit att säkerställa att den sjukvård som bedrivs är kunskapsbaserad och jämlik, och att den ges på samma villkor till kvinnor och män. I utredningen konstateras att vården idag inte är jämlik, utan att det finns skillnader i praxis och hälsoutfall både mellan landsting och mellan olika vårdgivare inom samma landsting. Detta kan bland annat ses i Socialstyrelsens Öppna jämförelser som nu gjorts under mer än tio års tid.

Dagens ordning fungerar inte tillräckligt bra, anser utredaren, som skriver att det krävs en ”skärpt nationell styrning för att åstadkomma en kunskapsbaserad och jämlik vård”. Utredningen förslår därför bland annat att lagen om läkemedelskommittéer upphävs. Istället föreslås vårdkommittéer, vars uppdrag ska omfatta all vård. Vårdkommittéerna ska ha experter inom medicin, farmaci, omvårdnad och rehabilitering, och ska arbeta för en kunskapsbaserad och jämlik vård.

I dagens system har varje landsting en läkemedelskommitté. Läkemedelskommittén ska som ett expertorgan verka för en säker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning, följa läkemedelsanvändningen i landstinget och vid brister göra påpekanden och erbjuda utbildning till hälso- och sjukvårdspersonal. Kommittéerna gör också rekommendationslistor, som till exempel Kloka listan som Stockholms läns landsting sammanställer.

Enligt ett tidigare betänkande till regeringen har läkemedelskommittéerna haft stor betydelse för en mer rationell läkemedelsanvändning, samtidigt som systemet har motverkat integrering med andra delar av kunskapsutvecklingen inom vården, skriver utredaren, som nu alltså vill slopa särbehandlingen av läkemedelsområdet.

Utredningen föreslår även ändringar i Hälso- och sjukvårdslagen. I en debattartikel i Svenska Dagbladet idag skriver utredaren Sofia Wallström att den enskilt viktigaste slutsatsen från utredningen är att kunskapsstyrningen av vården måste byggas på tillit till vårdpersonal, patien­ter och dem som har ansvar för vården. I Hälso- och sjukvårdslagen föreslås nu bland annat ett tillägg som säger att verksamhetschefer inom hälso- och sjukvård ska säkerställa att personalen “har goda förutsättningar att utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet”.

Om landstingen trots föreslagna förändringar ändå inte lyckas göra vården kunskapsbaserad och jämlik, bör staten överväga en annan ansvarsfördelning av hälso- och sjukvården, anser utredaren Sofia Wallström.